Informacije za autore

Anali Pravnog fakulteta u Beogradu u prva tri godišnja broja objavljuju članke na srpskom i engleskom jeziku, dok se u četvrtom broju objavljuju samo članci na engleskom jeziku.

Članci predati za objavljivanje u časopisu „Anali Pravnog fakulteta u Beogradu“ podležu obaveznoj anonimnoj recenziji dva recenzenta kojima nije poznat identitet autora, kao što ni autoru nije poznat identitet recenzenata.

Radovi se predaju u elektronskom obliku  na adresu anali@ius.bg.ac.rs ili putem platforme za elektronske publikacije Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu na anali.ius.bg.ac.rs.

Za objavljivanje se predaju isključivo originalni radovi, koji ne predstavljaju deo odbranjene teze, objavljene monografije ili knjige, kao i oni koji nisu objavljeni ili ponuđeni drugom časopisu. O tome autor dostavlja izjavu prilikom slanja teksta Redakciji. U suprotnom Redakcija može da prekine svaku buduću saradnju s autorom.

Obrazac autorske izjave se može preuzeti ovde. Popunjen i potpisan obrazac autorske izjave je potrebno dostaviti prilikom slanja teksta Redakciji.

Etički kodeks je dostupan na internet stranici „Anala“.

Redakcija zadržava pravo da prilagođava rad opštim pravilima uređivanja časopisa i standardu srpskog i engleskog jezika u pogledu pravopisa, gramatike i stila.

„Anali Pravnog fakulteta“ izlaze kvartalno i to krajem marta, juna, septembra i decembra. Rokovi za prijavu radova su 31. januar za prvi broj, 30. april za drugi broj, 31. jul za treći broj i 31. oktobar za četvrti broj.

Uputstvo za autore možete preuzeti ovde.