Informacije za autore

Tekstovi se kucaju ćirilicom i po pravilu ne treba da budu duži od jednog tabaka. Izuzetno, maksimalni obim tekstova je 1,5 tabak. Jedan tabak iznosi 16 strana od 28 redova sa 66 znakova u redu, odnosno 28.800 znakova, font Times New Roman 12.

Ukoliko tekst pređe dozvoljeni obim, biće odmah vraćen autoru na neophodno skraćivanje. Recenzenti neće biti određeni sve dok dužina teksta ne zadovolji predviđeni obim.

U gornjem levom uglu, pre naslova rada, navodi se akademska titula, ime i prezime autora, a u pratećoj fusnoti koja se označava zvezdicom, ustanova u kojoj je autor zaposlen ili druga afilijacija, zvanje autora i elektronska adresa.

Tekst namenjen za rubriku „Članci“ mora da na početku sadrži rezime s osnovnim nalazima rada, obima do 20 redova (apstrakt) i do pet ključnih reči. Na kraju teksta se nalazi rezime (summary) približnog obima i do pet ključnih reči, sa naslovom rada na engleskom jeziku.

U interesu autora je da naslov i ključne reči što vernije i konciznije odražavaju sadržaj rada. Ceo rad, uključujući i rezime na stranom jeziku, podležu stručnoj lekturi i anonimnim recenzijama.

Naslov rada se piše na sredini, velikim slovima – verzalom (font 14). Podnaslovi se pišu na sredini, velikim slovima (font 12) i numerišu se arapskim brojevima. Ukoliko podnaslov sadrži više celina, one sa takođe označavaju arapskim brojevima, i to: 1.1. – kurentom, tj. malim običnim slovima (font 12), 1.1.1. – malim italik slovima (font 12), itd. sa manjim fontom.

Radovi se predaju u elektronskom obliku.

Za objavljivanje se predaju isključivo originalni radovi, koji ne predstavljaju deo odbranjene teze, objavljene monografije ili knjige, kao i oni koji nisu objavljeni ili ponuđeni drugom časopisu. O tome autor dostavlja izjavu prilikom slanja teksta Redakciji. U suprotnom Redakcija zadržava pravo da s autorom prekine svaku buduću saradnju.

Redakcija zadržava pravo da prilagođava rad opštim pravilima uređivanja časopisa i standardu srpskog jezika u pogledu pravopisa, gramatike i stila.  

Više na strani Uputstva autorima.