PRAVNA PRIRODA AFATOMIJE

Miloš Stanković

Sažetak


Autor u članku analizira afatomiju, pravni posao za slučaj smrti Fra- naka, koji se u literaturi smatra začetkom testamenta kod starih Germana, ali i korenom ugovora o nasleđivanju normiranih u velikim građanskopravnim kodifikacijama. Cilj rada je da se kroz analizu pravne prirode afatomije ispita tačnost ove osnovne hipoteze i da se da odgovor na pitanje da li su u uporednoj pravnoj tradiciji eventualno postojali pravni poslovi koji su nastali pre afatomije i koji se takođe mogu smatrati začecima ugovornog nasleđivanja.

U prvom delu rada autor konstatuje da su društveno-ekonomske pri- like, kulturna i pravna svest starih Germana diktirale nužnost stvaranja drugačijih pravnih poslova kojima bi se raspolagalo za slučaj smrti, jer ovi narodi nisu poznavali zaveštanje. Potom analizira način na koji se preduzi- mala afatomija u Salijskom i u Ripuarskom zakoniku, ukazuje na sličnosti i razlike ovog instituta kod Salijskih i Ripuarskih Franaka i prezentuje raz- ličite teorije kojima se objašnjava pravna priroda ovog instituta.

Autor zaključuje da se afatomija može smatrati korenom ugovornog nasleđivanja u najširem smislu, ali ne i ugovora o nasleđivanju u smislu u kome ih poznaju savremena prava, kao i da ova konstatacija može da bude tačna samo za germanska prava, ali ne i za pravnu civilizaciju uopšte.

Pojmovne odrednice


Afatomija; Testament mancipatio familiae; Germansko pravo; Ugovor o nasleđivanju

Povratni linkovi

  • Trenutno nema povratnih linkova