O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE NAVRŠENJEM RADNOG VEKA

Nikola Bodiroga

Sažetak


Ustav Republike Srbije sadrži jedanaest članova kojima se utvrđuju načela na kojima je sudstvo organizovano, kao i garancije sudske nezavisnosti. Osnovi za prestanak sudijske funkcije uređeni su Ustavom, to jest oni su nabrojani u članu 148, stav 1 Ustava, ali je zakonodavcu prepuštena njihova detaljna razrada, kao i uređenje samog postupka za prestanak sudijske funkcije i zaštita prava sudije u tom postupku. Jedan od načina prestanka sudijske funkcije jeste i navršenje radnog veka. Zakonom o sudijama propisan je različit pravni režim za prestanak sudijske funkcije navršenjem radnog veka zavisno od toga da li sudija vrši funkciju u Vrhovnom kasacionom sudu ili u nekom drugom sudu, kao i posebna pravila za prestanak sudijske funkcije sudije koji je predsednik suda. U radu analiziramo različite pravne režime u pogledu prestanka sudijske funkcije navršenjem radnog veka i preispitujemo postojanje razloga koji bi te razlike opravdali.


Pojmovne odrednice


Prestanak sudijske funkcije; Navršenje radnog veka.− Predsednik suda. Vrhovni kasacioni sud; Ustavni sud.

Ceo tekst:

PDF PDF(ћир)

Reference


Bodiroga, Nikola. 2019. Ustavna jemstva u parničnom postupku. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta u Beogra-du.

Bodiroga, Nikola. 2012. Novi Zakon o parničnom postupku. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu.

Zakon o Saveznom ustavnom sudu SR Nemačke, https://www.gesetze-im-internet.de/bverfgg/BVerfGG.pdf, posle-dnji pristup 24. aprila 2020.

Zakon o sudijskoj i javnotužilačkoj službi Austrije, https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10008187, po-slednji pristup 24. aprila 2020.

Ilić P. Goran. 2009. Pravosudno organizaciono pravo. Beograd: Službeni glasnik.

Jakšić, Aleksandar. 2018. Građansko procesno pravo. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu.

Keča, Ranko i Marko Knežević. 2016. Građansko procesno pravo. Beograd: Službeni glasnik.

Narodna skupština Srbije, Predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o sudijama, http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/lat/pdf/predlozi_zakona/1439–13Lat.pdf, poslednji pristup 29. aprila 2020.

Narodna skupština Srbije, Predlog zakona o dopuni zakona o sudijama, http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/lat/pdf/predlozi_zakona/1107–15%20-%20lat.pdf, posled-nji pristup 29. aprila 2020.

Poznić, Borivoje i Vesna Rakić Vodinelić. 2015. Građansko procesno pravo. Beograd: Službeni glasnik i Pravni fakultet Univerziteta Union.

Popović, Dragoljub. 2012. Evropsko pravo ljudskih prava. Beograd: Službeni glasnik.

Rakić Vodinelić, Vesna. 2012. Pravosudno organizaciono pravo. Beograd: Službeni glasnik i Pravni fakultet Uni-verziteta Union.

Rosenberg, Leo, Schwab, Karl-Heinz, Peter Gottwald. 2010. Zivilprozess­recht. München: Verlag C. H. Beck.

Schilken, Eberhard. 2010. Zivilprozessrecht. München: Verlag C. H. Beck.

Stanković, Gordana i Ljubica Mandić. 2013. Organizaciono građan­sko procesno pravo. Niš: Sven.

Triva Siniša i Mihajlo Dika. 2004. Građansko parnično procesno pravo. Zagreb: Narodne Novine.

Ustav Crne Gore, https://www.paragraf.rs/, poslednji pristup 27. aprila 2020.

Heller, Kurt. 2010. Der Verfassungsgerichtshof: Die Entwicklung der Ver-

fassungsgerichtsbarkeit in Österreich von den Anfängen bis zur Gegenwart. Wien: Verlag Österreich.


Povratni linkovi

  • Trenutno nema povratnih linkova