NEOSNOVANO OBOGAĆENJE U ODNOSU NA UGOVORNO, DELIKTNO I STVARNO PRAVO

Karmen Lutman

Sažetak


Pravo neosnovanog obogaćenja nezavisna je grana obligacionog prava koja se zbog svog razvoja u istoriji do neke mere preklapa sa drugim oblastima civilnog prava – deliktnim, stvarnim i ugovornim pravom te poslovodstvom bez naloga. Upravo zbog toga se često postavlja pitanje odnosa ugovornih zahteva prema zahtevima po drugim pravnim osnovama. Rad se bavi pitanjem da li je zahtev iz neosnovanog obogaćenja u odnosu na ugovorno, deliktno i stvarno pravo supsidijarnog karaktera i da li je isključen ukoliko poverilac ima mogućnost da podnese zahtev po drugačijoj, specijalizovanoj pravnoj osnovi. U raspravi se, koja slovenačko pravo stavlja u središte i analizira ga u svetlu rešenja odabranih stranih pravnih sistema, razmatraju različite varijante principa supsidijarnosti te uloga i značaj prava neosnovanog obogaćenja u sistemu građanskog prava.


Pojmovne odrednice


Supsidijarnost; Neosnovano obogaćenje; Kondikcije; Verzije; Princip specijalnosti.

Ceo tekst:

PDF PDF(ћир)

Reference


Beatson, Jack. 1991. The Use and Abuse of Unjust Enrichment: Essays on the Law of Restitution. Oxford: Claren-don Press Oxford.

Birks, Peter. 2005. Unjust Enrichment. 2. ed. Oxford: Oxford University Press.

Burrows, Andrew. 2012. A restatement of the English law of unjust en­richment. Oxford: Oxford University Press.

Campbell, David. 2014. Kršitev pogodbe in učinkovitost trgov, 164‒188 u Pravni temelj prostih trgov, Stephen Copp ed., Ljubljana: Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko.

Cigoj, Stojan. 2006. Teorija obligacij: splošni del obligacijskega prava. Ljubljana: Uradni list RS.

Dannemann, Gerhard. 2009. The German Law of Unjustified Enrichment and Restitution: A Comparative Intro-duction. Oxford: Oxford University Press.

Descheemaeker, Eric. 2017. The new French law of unjustified enrichment. Restitution Law Review 25: 77‒103.

Drakidis, Philippe. 1961. La „subsidiarité“, caractère spécifique et in­ternational de l’action d’enrichissement sans cause. Revue Trime­strielle de Droit Civil 59: 577‒615.

Farnsworth, Allan. 1985. Your loss or my gain? The dilemma of the disgorgement principle in breach of contract. The Yale Law Journal: 1339‒1393.

Franić, Milan. 2010. Stjecanje bez osnove, s posebnim osvrtom na ra­zlikovanje od izvanugovorne odgovornosti za štetu. Hrvatska prav­na revija 5: 35‒45.

Grantham, Ross, Rickett, Charles. 2001. On the subsidiarity of unjust enrichment. Law quaterly review 117: 273‒299.

Held, Henrik-Riko. 2015a. Kondikcijski i verzijski zahtjevi de iure con­dito. Pravo u gospodarstvu 54/6: 1343‒1366.

Held, Henrik-Riko. 2015b. Neki problemi suvremenog uređenja stjecanja bez osnove. Hrvatska pravna revija: 13‒18.

Huguenin, Claire, Hilty, Reto M., eds. 2013. Schweizer Obligationenrecht 2020, Entwurf für einen neuen allgeme-inen Teil. Zürich: Schulthess Verlag.

Jansen, Nils. 2016. Farewell to Unjustified Enrichment? Edinburgh Law Review 20/2: 123‒148.

Jooste, Christo, Schrage, Eltjo. 2016a. Subsidiarity of the general action for unjust enrichment (part 1). Journal of South African Law 1: 1‒19.

Jooste, Christo, Schrage, Eltjo. 2016b. Subsidiarity of the general action for unjust enrichment (part 2). Journal of South African Law 2: 220‒235.

Juhart, Miha, Plavšak, Nina. 2003. Obligacijski zakonik s komentarjem. 1. knjiga. Ljubljana: GV Založba.

Klarić, Petar, Vedriš, Martin. 2006. Gradjansko pravo. Zagreb: Narodne novine.

Koller, Alfred. 2010. Berührungspunkte zwischen Schuld– und Sachen­recht. SJZ 106: 209‒215.

Kranjc, Janez. 2006. Latinski pravni reki. Ljubljana: GV Založba.

Kull, Andrew. 2001. Disgorgement for Breach, the „Restitution Interest“, and the Restatement of Contracts. Texas Law Review 79: 2021‒2053.

Łętovska, Ewa. 2007. Unjust enrichment in Eastern European Countries. 4–1–4–219 u International encyclopedia of comparative law, Vol. X, Restitution/Unjust enrichment and negotiorum gestio, ed. Ernst von Caemmerer, Peter Schlechtriem. Tübingen: Mohr Siebeck.

Lorenz, Stephan. 2007. J. von Staudingers Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch mit Einführungsgesetz und Nebengesetzen, Buch 2, §§ 812‒822. Berlin: Sellier de Gruyter.

Lutman, Karmen. 2019. Neupravičena obogatitev v večosebnih razmerjih. Pravni letopis: 199‒216.

Lutman, Karmen. 2017. Vračanje izpolnitev zaradi prenehanja pogodbe – razvojne tendence. 169‒187 u Razsež-nosti zasebnega prava, Liber amicorum Ada Polajnar Pavčnik, ed. Damjan Možina. Ljubljana: Pravna fa-kulteta v Ljubljani, Litteralis.

Lutman, Karmen, Van Eck, Michele. 2020. Restitution after failed contracts u Universality of the Rule of Law: Lessons to be Learned from Slovenia and South Africa, ed. Elmarie Fourie, Jerca Kramberger Škerl. Johan-nesburg: African Sun Media, u štampi.

McCamus, John. 2003. Disgorgement for breach of contract: a compara­tive perspective. Loyola of Los Angeles Law Review: 943‒974.

Meier, Sonja. 2017. Unwinding Failed Contracts: New European Deve­lopments. Edinburgh Law Review 21/1: 1‒29.

Možina, Damjan. 2015. Protipravno pridobljen dobiček kot merilo od­škodninskega in obogatitvenega zahtevka. Podjetje in delo 3‒4: 462‒478.

Mühl, Otto. 1976. Vindikation und Kondiktion. Archiv für Civilistische Praxis: 396‒424.

Nicholas, Barry. 1994. Unjust enrichment and subsidiarity. 2037‒2046 u Scintillae iuris; studi in memoria di Gino Gorla, Milano: Giuffrè.

Radišić, Jakov. 1982. Obligaciono pravo, opšti deo. Beograd: Savremena administracija.

Reynolds, Francis, Birks, Peter. 1992. Butterworth lectures 1990–91. London: Butterworth.

Säcker, Franz Jürgen, Rixecker, Roland, Oetker, Hartmut, Limperg, Bettina, eds. 2017. Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Ge­setzbuch (MüKoBGB). Bd. 6, 7. izdaja. München: Verlag C. H. Beck.

Schlechtriem, Peter. 2000. Restitution und Bereicherungsausgleich in Eu­ropa, Bd. 1. Tübingen: Mohr Siebeck.

Siems, Mathias. 2010. Disgorgement of profits for breach of contract. A comparative analysis. Edinburgh Law Review 7/1: 27‒59.

Smith, Lionel. 2002. Property, subsidiarity and unjust enrichment. 588‒623 u Unjustified Enrichment: Key Issues in Comparative Per­spective, ed. Johnston David, Zimmermann Reinhard. Cambridge, Cambridge Univer-sity Press.

Smith, Lionel. 1994. Disgorgement of the profits of breach of contract: property, contract and „efficient breach“. Canadian Business Law Journal.

Snijders, W. 2001. Unjust Enrichment: the Relative Value of Statutory Provisions. 145‒158 u Unjust enrichment and the law of contract, ed. Eltjo Schrage. The Haag: Kluwer Law International.

Tumbri, Tanja. 1988. Stjecanje bez osnove. Naša zakonitost 9‒10: 1055‒1070.

Virgo, Graham. 2006. The Principles of the Law of Restitution. 1. ed. Oxford: Oxford University Press.

Vojković, Lidija. 1997. Pravna osnova kondikcijskih tužbenih zahtjeva. Godišnjak: Aktualnosti hrvatskog zako-nodavstva i pravne prakse 4: 491‒501.

Vrenčur, Renato. 2010. Splošna razvrstitev obogatitvenih obveznosti. Zbornik 2. Dnevov stvarnega in zemljiškok-njižnega prava: 81‒100.

Zorzetto, Silvia. 2011. Posebne norme i derogacija, Nekoliko pojašnjenja glede načela lex specialis derogat genera-li. Revus 15: 43‒67.


Povratni linkovi

  • Trenutno nema povratnih linkova