PROCENA RIZIKA I NAPREDOVANJE U TRETMANU U KAZNENO-POPRAVNOM ZAVODU U SREMSKOJ MITROVICI

Nikola Vujičić, Tijana Karić

Sažetak


Procena rizika je jedno od osnovnih pitanja i predmeta interesovanja svih onih koji se bave analizom lica prema kojima se izvršava kazna zatvora. Nakon osnovnih teoretskih postavki, sagledavanja sadržine Upitnika za procenu rizika te relevantnih istraživanja u toj oblasti, u radu su predstavljeni rezultati empirijskog istraživanja koje su autori sproveli u Kazneno-popravnom zavodu (KPZ) u Sremskoj Mitrovici na uzorku od 150 osuđenika, koji su otpušteni iz te ustanove u periodu od 2016. do 2018. godine. U istraživanju se pošlo od hipoteza: (1) da najveći broj osuđenika primarno bude razvrstan u zatvoreno odeljenje zavoda, odnosno nepovoljniji tretman; (2) da najveći deo osuđenika napreduje u tretmanu u povoljniju kategoriju i (3) da oni osuđenici koji su napredovali u tretmanu češće dobijaju uslovni otpust. Hipoteze su sagledane pre svega sa aspekta procenjenog stepena rizika na osnovu Upitnika za procenu rizika i pripadnosti određenoj tretmanskoj grupi.


Pojmovne odrednice


Upitnik za procenu rizika; Procena rizika; Tretman; Uslovni otpust; KPZ u Sremskoj Mitrovici

Ceo tekst:

PDF PDF(ћир)

Reference


Andrews, Donald, James Bonta. 2010. The Psychology of Criminal Conduct. New York: Taylor & Francis.

Bowman, Edvard L., Katherine Ely. 2017. Examining the predictors of parole release in rural jail population. The Prison Journal 97: 543‒561.

Caplan, Joel M. 2007. What factors affect parole – A review of empirical research. Federal Probation 71: 16‒24.

Clemmer, Donald. 2009. Prizonizacija. 516‒519. Teorije u kriminologiji, ur. Đorđe Ignjatović. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta u Beo­gradu.

Fitzgibbon, Diana Wendy. 2008. Fit for Purpose? OASys assessments and parole decisions. Probation Journal 55: 55‒69.

Gendreau, Paul, Tracy Little, Claire Goggin. 1996. A meta-analysis of predictors of adult offender recidivism: what works! Criminology 34: 575‒608.

Gobeil, Renee, Ralph C. Serin. 2010. Parole decision making. 251‒258. The Cambridge Handbook of Forensic Psychology, eds. Jennifer M. Brown, Elizabeth A. Campbell. Cambridge University Press.

Hannah-Moffat, Kelly. 1/2005. Criminogenic needs and the transformative risk subject. Hybridizations of risk/need in penality. Punishment and Society 7: 29‒51.

Hauard, Džon. 2015. Stanje u zatvorima. Beograd: Pravni fakultet Univer­ziteta u Beogradu.

Ignjatović, Đorđe. 2013. Metodologija istraživanja kriminaliteta. Beo­grad: Pravni fakultet Univerziteta u Beogra-du.

Ignjatović, Đorđe. 1/2016. Uslovni otpust – pravna i penološka analiza. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, 31‒66.

Ilijić, Ljeposava. 1/2013. Savremene penološke tendencije – O konceptu procjene rizika i potreba. Zbornik Institu-ta za kriminološka i socio­loška istraživanja 32: 167‒176.

Jovanić, Goran. 2012. Standardizacija postupka uslovnog otpusta kao mera zaštite od recidiva (doktorska diserta-cija). Beo­grad: Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Uni­verziteta u Beogradu.

Jovanić, Goran, Vera Petrović. 1/2017. Uslovno otpuštanje u praksi Okruž-

nog zatvora i nadležnih sudova. Specijalna edukacija i rehabilitacija 16: 95‒122.

Kinnevy, Susan C., Joel M. Caplan. 2008. Findings from the APAI inter­national survey of releasing authorities. Philadelphia: Center for Research on Youth and Policy.

Meredith, Tammy, John C. Speir, Sharon Johnson. 2007. Developing and implementing automated risk as-sessments in parole. Justice Research and Policy 9: 1‒24.

Ministarstvo pravde: Uprava za izvršenje krivičnih sankcija. 2013. Priručnik za primenu instrumenta za procenu rizika do i tri godine. Beograd: Ministarstvo pravde.

Ministarstvo pravde: Uprava za izvršenje krivičnih sankcija. 2013. Priručnik za primenu instrumenta za procenu rizika preko tri godine. Beograd: Ministarstvo pravde.

Mooney, Jessica L., M. Daffern. 2014. Elucidating the factors that influence parole decision-making and violent offenders’ performance on parole. Psychiatry, Psychology and Law 21: 385–405.

Pavlović, Zoran. 2013. Seksualna zloupotreba dece: kriminološke i kri­vičnopravne perspektive. Novi Sad: Pravni fakultet za privredu i pravosuđe Univerziteta Privredna akademija.

Petković, Nikola, Zoran Pavlović. 1/2016. Neki problemi u primeni „Upitnika za procenu rizika za osuđene na kaznu zatvora do i tri godine“. Temida 19: 161‒180.

Petrich, M. Damon. 2015. Narrating Stories of Desistance: Pathways to and from Criminality in the Lives of Proli-fic Male Offenders. Vancouver: Simon Fraser University.

Petrović, Vera, Goran Jovanić. 2/2017. Dodela uslovnog otpusta i faktori rizika recidivizma. Zbornik Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja 36: 45‒59.

Sampson, Robert, John Laub. 2009. Zločin i devijantnost na životnom putu. 453‒459. Teorije u kriminologiji, ur. Đorđe Ignjatović. Beo­grad: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu.

Schlager, Melinda. 2013. Rethinking the reentry paradigm: A blue print of action. Durham, NC: Carolina Press.

Simeunović Patić, Biljana. 2014. Savremeni konceptualni okviri i efektiv­nost tretmana prestupnika. 187‒212. Ka-znena reakcija u Srbiji, IV deo, ur. Đorđe Ignjatović. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu.

Soković, Snežana. 1/2014. Uslovni otpust – sporna pitanja i savremena nor-

mativna rešenja. Crimen 5: 35‒49.

Soković, Snežana. 2016. Uslovni otpust – penološki aspekti. 387‒400. Krivične i prekršajne sankcije i mere: izri-canje, izvršenje i uslovni otpust, ur. Ivana Stevanović i Ana Batrićević. Beograd: Institut za kriminološka i sociološka istraživanja.

Stevanović, Ivana, Janko Međedović, Boban Petrović, Nikola Vujičić. 2018. Ekspertsko istraživanje i analiza po-vrata u Republici Srbiji. Beograd: Institut za kriminološka i sociološka istraživanja i Misija OEBS u Srbiji.

Stojanović, Zoran. 2016. Krivično pravo – opšti deo. Beograd: Pravni fa­kultet Univerziteta u Beogradu.

Sykes, Gresham. 2009. Muke zatvorenika. 520‒527. Teorije u krimino­logiji, ur. Đorđe Ignjatović. Beograd: Prav-ni fakultet Univerziteta u Beogradu.

Škulić, Milan. 2016. Uslovni otpust sa stanovišta krivičnog materijalnog i krivičnog procesnog prava. 363‒386. Krivične i prekršajne sankcije i mere: izricanje, izvršenje i uslovni otpust, ur. Ivana Stevanović i Ana Batrić-ević. Beograd: Institut za kriminološka i sociološka istraživanja.

Vujičić, Nikola, Zoran Stevanović, Ljeposava Ilijić. 2017. Primena insti­tuta uslovnog otpusta od strane sudova u Republici Srbiji. Beograd: Institut za kriminološka i sociološka istraživanja.


Povratni linkovi

  • Trenutno nema povratnih linkova