O KONVERZIJI UGOVORA U SRPSKOM PRAVU SA POSEBNIM OSVRTOM NA SUDSKU KONVERZIJU

Katarina Dolović Bojić

Sažetak


Institut konverzije u našem pravu, čini se, ostaje neopravdano zapo­stavljen u teorijskim delima pravnika, a i zakonodavac mu posvećuje tek jedan član zakona. Uprkos tome, taj institut otvara brojna pitanja na koja naša teorija i praksa ne odgovaraju jedinstveno. U nedostatku potpunije zakonske regulative, teorija stvara i nove vidove konverzije, kao što je sudska konverzija, za koju ne možemo sa sigurnošću reći da ju je zakonodavac podrazumevao. Sudovi, naravno, prihvataju takvu teorijsku tvorevinu jer dobijaju jedan „elastičan“ institut za rešavanje „nerešivih“ sporova.

Pitanje konverzije ugovora postalo je veoma aktuelno u našoj teoriji i sudskoj praksi nakon nedavno donetog Pravnog shvatanja Vrhovnog kasacionog suda o punovažnosti valutne klauzule kod ugovora o kreditu u švajcarskim francima i konverziji.


Pojmovne odrednice


Konverzija; Sudska konverzija; Ništav ugovor; Nepostojeći ugovor; Cilj ugovornika

Ceo tekst:

PDF PDF(ћир)

Reference


Blagojević, Borislav, Vrleta Krulj. 1983. Komentar Zakona o obligacionim odnosima. Beograd: Savremena admi-nistracija.

Vizner, Boris. 1978. Komentar Zakona o obligacionim odnosima. Zagreb: Riječka tiskara.

Vodinelić, Vladimir. 2012. Građansko pravo, Uvod u Građansko pra­vo i opšti deo Građanskog prava. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta Union.

Đorđević, Slavko. 2017. Građanski zakonik, Opšti deo (BGB AT), u prevodu: IRZ.

Gabrielli, Enrico. 2012. Commentario del codice civile. Torino: Wolters Kluwer Italia.

Gams Andrija, Ljiljana Đurović. 1988. Uvod u građansko pravo. Beo­grad: Naučna knjiga.

Georges Ripert, Jean Boulanger. 1957. Traite de droit civil, tome II. Obligations. Paris: R. Pichon et R. Durand-Auzias.

Chantepie Gaël, Latina Mathias. 2016. La réforme du droit des obligations, Commentarie théorique et pratique dans l’ordre du Code civil. Paris: Dalloz.

Ghozi, Alain. 1980. La modification de l’obligation par la volonté des parties, étude de droit civil français. Paris: R. Pichon et R. Durand-Auzias.

Alpa, Guido. 2017. Il controllo giudiziale del contratto e l’interpretazione. Principi, regole, interpretazione. Con-tratti, e obbligazionni, famiglie e successioni. Scritti in onore di Giovanni Furgiuele. Padova: Universitas Studiorum.

Koziol, Helmut, Rudolf Welser. 2006. Grundriss des bürgerlich Rechts, Band I. Wien: Manzsche Verlags– und Universitätsbuchhandlung.

Köhler, Helmut. 2009. BGB Allgemeiner Teil. München: C. H. Beck.

Muriel Fabre-Magnan. 2007. Droit des obligations. I – Contrat et enga­gement unilatéral. Paris: Thémis.

Pajtić, Bojan, Sanja Radovanović, Atila Dudaš. 2018. Obligaciono pravo. Novi Sad: Pravni fakultet u Novom Sa-du.

Perović, Slobodan, Dragoljub Stojanović. 1980. Komentar Zakona o obligacionim odnosima. Gornji Milanovac: Kulturni centar, Kragujevac: Pravni fakultet.

Pravno shvatanje – punovažnost valutne klauzule kod ugovora o kreditu u švajcarskim francima i konverzija, https://www.vk.sud.rs/sites/default/files/attachments/Valutna%20 klauzula_1.pdf.

Stanković Obren, Vladimir Vodinelić. 2007. Uvod u Građansko pravo. Beograd: Nomos.

Stojanović, Dragoljub. 1976. Uvod u građansko pravo. Beograd: Savremena administracija.

Hiber, Dragor. 3/2018. Predugovor obezbeđen kaparom kod ugovora o prometu nepokretnosti u pravu Srbije. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu 66: 57–87.

Živković, Miloš. 4–6/2019. Kratka pravna analiza pravnog shvata­nja VKS o punovažnosti valutne klauzule kod ugovora o kreditu u švajcarskim francima i konverziji. Pravo i privreda 458–490.

Zakon o konverziji stambenih kredita indeksiranih u švajcarskim francima, Službeni glasnik RS, br. 31/2019, Ban-karski krediti, Ugovor o kreditu i valutna klauzula, Biblioteka Pravni informator, Intermex, Beograd 2019.

Zakon o obligacionim odnosima, Sl. list SFRJ, br. 29/78, 39/85, 45/89 – odluka USJ i 57/89, Sl. list SRJ, br. 31/93 i Sl. list SCG, br. 1/2003 – Ustavna povelja.


Povratni linkovi

  • Trenutno nema povratnih linkova