DOKTRINA „ČETVRTE INSTANCE“ I PRAVO NA OBRAZLOŽENU PRESUDU U PRAKSI EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA

Goran Dajović, Bojan Spaić

Sažetak


Pravo na obrazloženu presudu koje je Evropski sud za ljudska prava stvorio u sopstvenoj praksi, zasnivajući ga na pravu na pravično suđenje, u nekim slučajevima služi strazburškom Sudu da se upusti u instanciono odlučivanje povodom predstavki u vezi s članom 6 Konvencije. To pitanje je i praktično i teorijski relevantno jer taj Sud, u skladu s doktrinom „četvrte instance“ po pravilu ne postupa kao instancioni sud. U analizi nekoliko temeljnih slučajeva, autori u članku pokazuju pod kojim uslovima i na koji način se Sud u Strazburu upušta u meritorno rešavanje sporova između građana i država članica. Zaključak je da nije reč o tome da ESLJP, kada utvrđuje da li je došlo do povrede prava na obrazloženu presudu, slučajno ili nesmotreno odstupi od doktrine „četvrte instance“ već o tome da je u nizu presuda ESLJP sâmo pravo na obrazloženu presudu formulisao tako da ono po sebi odstupa od te doktrine.


Pojmovne odrednice


Evropski sud za ljudska prava; Doktrina četvrte instance; Pravo na pravično suđenje; Pravo na obrazloženu presudu

Ceo tekst:

PDF PDF(ћир)

Reference


Anderson, Terence, David Schum, William Twining. 2005. Analysis of evidence. Cambridge: Cambridge Universi-ty Press.

Christoffersen, Jonas, Mikael Rask Madsen. 2011. Introduction: The European Court of Human Rights between Law and Politics. 1–13. The European Court of Human Rights between Law and Politics, eds. Jonas Chris-toffersen, Mikael Rask Madsen. Oxford: Oxford University Press.

Condé, Victor. 2004. A Handbook of International Human Rights Terminology, 2. ed. Lincoln, NE: University of Nebraska Press.

Dahlberg, Maija. 2/2014. ‘...It is not its task to act as a court of fourth instance’: The case of the European Court of Human Rrights. European Journal of Legal Studies 7: 77–108.

Galligan, Dennis. J. 1996. Due process and Fair Procedures: a Study of Administrative Procedures. London: Clarendon Press.

Letsas George. 2012. The ECHR as a Living Instrument: Its Meaning and Legitimacy. http://ssrn.com/abstract=2021836, last visited July 31, 2019.

Pajčić, Matko, Laura Valković. 2/2012. Presude Europskog suda za ljudska prava protiv Republike Hrvatske zbog povrede prava na pravično suđenje. Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu 19: 751–794.

Roberts, Paul. 2/2011. Does Article 6 of the European Convention on Human Rights Require Reasoned Verdicts in Criminal Trials. Human Rights Law Review 11: 213–235.

Spaić, Bojan, Goran Dajović. 2016. Pravo na obrazloženu presudu: Praksa Evropskog suda za ljudska prava / Right to a Reasoned Trial: Practice of The European Court of Human Rights. Podgorica: Centar za demokratsku tranziciju – Srpsko udruženje za pravnu i socijalnu filozofiju.

Summers, Sarah J. 2007. Fair Trials – The European Criminal Procedural Tradition and the European Court of Human Rights. Oxford – Portland: Hart Publishing.

Trecshel, Stephan. 2005. Human Rights in Criminal Proceedings. Oxford: Oxford University Press.

Vitkauskas, Dovydas, Grigory Dikov. 2012. Zaštita prava na pravično suđenje prema Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima, Strasbourg: Vijeće Evrope.


Povratni linkovi

  • Trenutno nema povratnih linkova