PRAVO DISOLUCIJE U NACRTU USTAVA KOMISIJE JUGOSLOVENSKIH PROFESORA IZ 1920. GODINE

Mirjana Stefanovski

Sažetak


U radu se razmatraju teorijska stanovišta koja su opredelila normativno uređenje prava disolucije u ustavnom nacrtu vladine komisije iz 1920. godine. Imajući na umu iskustva parlamentarne prakse u sledu spornih upotreba kraljevskih prerogativa, komisija je u prvoj ustavnoj odredbi formulisala proklamaciju parlamentarizma kao opšteg interpretativnog načela, čiji je smisao bio da utvrdi vezanost akata krune konvencijama parlamentarnog režima i tako najvećma suzi područje diskrecionog postupanja. Uloga kralja u parlamentarnoj monarhiji koncipirana je u skladu sa postavkama teorije o parlamentarnoj vladi kao sistemu ustavne ravnoteže vlasti. Kruna je shvaćena kao moderatorna vlast, koja je pozvana da ocenjuje opravdanost vladinih disolucija kada treba ostvariti harmoniju između parlamenta i ministarstva i obezbediti stabilnu vladu, ali i kao vanredni, neutralni autoritet, koji se kao protivteža isključivoj partijskoj vladavini može protivstaviti svemoći parlamenta i apelom na narod sa izbornom vladom iz manjine intervenisati zarad uspostavljanja saglasja političkog lika parlamenta i raspoloženja biračkog tela.


Pojmovne odrednice


Raspuštanje parlamenta; Kraljevske prerogative; Parlamentarna vlada; Vidovdanski ustav; Slobodan Jovanović

Ceo tekst:

PDF PDF(ћир)

Reference


Anson, William. 1909. The Law and Custom of the Constitution. Oxford: Clarendon Press.

Arhiv Hrvatske, Rukopisna ostavština Djure Šurmina.

Bagehot, Walter. 1896. The English Constitution. London: Kegan Paul, Trench, Trȕbner & Co.

Burdeau, Georges. 1932. Le régime parlementaire dans les Constitutions Européennes d’après guerre. Paris: Les éditions internationales.

Les constitutions modernes par F. R. Dareste et P. Dareste, tome I. 1910. Paris.

Les constitutions et les principales lois politiques de la France depuis 1789 par L. Duguit et H. Monnier. 1915. Paris.

Les constitutions modernes par F.R. Dareste et P. Dareste, Europe I. 1928. Paris.

Les constitutions modernes par F.R. Dareste et P. Dareste, Europe II. 1929. Paris.

Dicey, Albert Venn. 1982. Introduction to the Study of the Law of the Constitution. Indianapolis: Liberty Classics.

Duguit, Léon. 1924, Traité de droit constitutionnel, tome IV, Paris: Ancienne librairie Fontemoing.

Dupriez, Léon. 1892. Les ministres dans les principaux pays d’Europe et d’Amérique, tome I, Les ministres consti-tutionnelles, editeur J. Rotchild. Paris.

Engelsfeld, Neda. 1989. Prvi parlament Kraljevstva Srba, Hrvata i Slovenaca – Privremeno narodno predstavništvo. Zagreb: Globus – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Esmein, Adhémar. 1914. Éléments de droit constitutionnel français et comparé. Paris: Librarie de la société du Re-cueil Sirey.

Gligorijević, Branislav. 1970. Demokratska stranka i politički odnosi u Kraljevini Srba Hrvata i Slovenaca. Beo-grad: Institut za savremenu istoriju.

Gligorijević, Branislav. 1979. Parlament i političke stranke u Jugoslaviji (1919–1929). Beograd: Institut za savre-menu istoriju – Narodna knjiga.

Građa o stvaranju jugoslovenske države (1. I – 20. XII 1918). 1964, prir. Dragoslav Janković, Bogdan Krizman. Beograd.

Jovanović, Slobodan. 1924. Ustavno pravo Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Beograd: Izdavačka knjižarnica Gece Kona

Jovanović, Slobodan. 1991a. Parlamentarizam Stojana Protića, Iz istorije i književnosti, I. 436‒439, Sabrana dela Slobodana Jovanovića, tom 11. Beograd: Beogradski izdavačko-grafički zavod – Srpska književna zadruga

Jovanović, Slobodan. 1991b. Perić o vladalačkoj vlasti, Iz isto­rije i književnosti, I. 632‒637, Sabrana dela Slo-bodana Jovanovića, tom 11. Beograd: Beogradski izdavačko-grafički zavod – Srpska književna zadruga

Krizman, Bogdan. 1967. Formiranje Prve Jugoslavenske vlade i likvidacija Jugoslavenskog odbora. Zbornik His-torijskog instituta Slavonije 5: 267‒301.

Lo, Sidni. 1929. Engleski parlamentarizam, Beograd: Izdavačka knjižarnica Gece Kona

Lowell, Lawrence. 1920. The Government of England, vol. I. New York: The Macmillan Company.

Marcovitch, Lazare. 1924. Le problème constitutionnel Serbo–Croate–Slovène. Genève: Librairie Georg & C. S. A.

Marković, Lazar. 1912. Stojan M. Protić, Odlomci iz ustavne i narodne borbe u Srbiji. Delo LXII: 135‒139

Marković, Lazar. 1991. Parlamentarno pravo. Zrenjanin: Ekopres.

Matković, Hrvoje. 1963. Hrvatska zajednica. Istorija XX veka, zbornik radova, V, 5‒136. Beograd: Institut društvenih nauka.

Matter, Paul. 1898. La dissolution des assemblées parlementaires. Paris: Félix Alcan.

May, Thomas Erskine. 1906. A Treatise on the Law, Privileges, Proceedings and Usage of Parliament. London: William Clowes and Sons.

Mirkine-Guetzévitch, Boris. 1936. Les nouvelles tendances du droit constitutionnel. Paris: Librairie générale de droit et jurisprudence.

Nacrt ustava po predlogu Stojana M. Protića, definitivni tekst, posle diskusije sa komisijom, sa dodatkom: Nacrt ustava izrađen od ustavne komisije. 1920. Beograd

Nacrt ustava vlade Milenka Vesnića. 1920. Beograd

Nacrt ustava vlade Nikole Pašića. 1921. Beograd

Petrov, Vladan. 2004. Raspuštanje parlamenta. Prava čovaka 1‒2: 9‒37

Polić, Ladislav. 1921 a. O nacrtima ustava, I, Nacrt Ustavne Komisije. Mjesečnik 1: 4‒16.

Polić, Ladislav. 1921 b. O nacrtima ustava, II, Nacrt g. Protića. Mjesečnik 2: 57–79.

Popović, Dragoljub. 1995. Novakovićevo pismo Periću od decembra 1907. godine. Stojan Novaković ličnost i delo, zbornik radova SANU, Odeljenje istorijskih nauka, knj. 25: 603‒612. Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti

Popović, Olga. 1988. Stojan Protić i ustavno rešenje nacionalnog pitanja u Kraljevini SHS. Beograd: Savremena administracija (Popović, Dragoljub. 1995. Novakovićevo pismo Periću od decembra 1907. godine. Stojan Novaković ličnost i delo, zbornik radova SANU, Odeljenje istorijskih nauka, knj. 25: 603‒612. Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti.)

Pribićević, Svetozar. 1990. Diktatura kralja Aleksandra. Zagreb: Globus.

Protić, Stojan. 1911. Odlomci iz ustavne i narodne borbe u Srbiji. Beograd: Štamparija „Dositije Obradović“

Stanković, Đorđe. 1985. Nikola Pašić i jugoslovensko pitanje, II. Beograd: Beogradski izdavačko-grafički zavod

Stefanović, Jovan. 1940. O pravu raspuštanja parlamenta. Mjesečnik 1‒2: 1‒15; 3‒4: 97‒112; 5‒6: 193‒206; 7: 289‒304

Stenografske beleške Privremenog narodnog predstavništva Kraljevstva Srba, Hrvata i Slovenaca, IV. 1920. Beo-grad

Stenografske beleške. Rad Ustavnog odbora Ustavotvorne skupštine Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, I–IV. 1921. Beograd

Stenografske beleške Ustavotvorne skupštine Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, I–II. 1921. Beograd

Ustav Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. 1921. Novi Sad (Ustav Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. 1921. Novi Sad.)

Zapisnici sednica Davidovićeve dve vlade od avgusta 1919. do februara 1920. 1970, prir. Bogumil Hrabak. Arhivski vjesnik XIII: 7‒92.


Povratni linkovi

  • Trenutno nema povratnih linkova