TELESNO KAŽNJAVANJE DECE SA ASPEKATA PORODIČNOG I KRIVIČNOG PRAVA ‒ (NE)POMIRLJIVI TONOVI

Svetlana Mijović

Sažetak


U radu autor polazi od šireg sagledavanja problema telesnog kažnja­vanja dece u vaspitnom procesu sa aspekata vanpravnih naučnih disciplina, zatim analizira međunarodnopravne okvire zabrane telesnog kažnjavanja dece i daje kratak prikaz rešenja koja su zastupljena u uporednom pravu. U daljem tekstu fokusira se na različita gledišta porodičnog i krivičnog prava prema pitanju potrebe (neophodnosti) apsolutne zabrane telesnog kažnjavanja dece. Sa tim ciljem, autor najpre upoređuje postojeće zakonsko rešenje u porodičnom zakonodavstvu sa predloženim (novim) rešenjem u Prednacrtu Građanskog zakonika Srbije. Nadalje, autor je pokušao i da sa aspekta krivičnog prava postavi kriterijume za razgraničenje situacija u kojima se vršenje roditeljskog prava može smatrati posebnim osnovom isključenja protivpravnosti od onih situacija u kojima će postojati krivično delo nasilja u porodici. Dati su i predlozi de lege ferenda koji bi u izvesnoj meri mogli da pomire različita polazna stanovišta porodičnog i krivičnog prava, odnosno koji bi u što većoj meri bili prihvatljivi za te obe grane prava.


Pojmovne odrednice


Telesno kažnjavanje; Protivpravnost; Prava deteta; Roditeljstvo; Zlostavljanje deteta

Ceo tekst:

PDF DOI

Reference


Aćimović, M., Krivično pravo – knjiga prva: opšti deo, Gradska štamparija, Subotica 1937. (Aćimović, M., Krivično pravo – knjiga prva: opšti deo, Gradska štamparija, Subotica 1937)

Benatar, D., „Corporal Punishment“, Social Theory & Practice 2/1998.

Cvejić Jančić, O., „Zabrana fizičkog kažnjavanja deteta – prilog diskusiji povodom Prednacrta Građanskog zakonika Srbije“, Pravni život 10/2015. (Cvejić Jančić, O., „Zabrana fizičkog kažnjavanja deteta – prilog diskusiji povodom Prednacrta Građanskog zakonika Srbije“, Pravni život 10/2015)

Čejović, B., „Osnovi isključenja protivpravnosti krivičnog dela“, Nove tendencije u savremenoj nauci krivičnog prava i naše krivično zakonodavstvo (ur. S. Bejatović), Udruženje za krivično pravo i kriminologiju Srbije i Crne Gore, Beograd 2005. (Čejović, B., „Osnovi isključenja protivpravnosti krivičnog dela“, Nove tendencije u savremenoj nauci krivičnog prava i naše krivično zakonodavstvo (ur. S. Bejatović), Udruženje za krivično pravo i kriminologiju Srbije i Crne Gore, Beograd 2005)

Ćorović, E., „Sporni oblici disciplinskog kažnjavanja dece: da li je reč o osnovu isključenja protivpravnosti krivičnog dela ili nasilju nad decom?“, Crimen 2/2012. (Ćorović, E., „Sporni oblici disciplinskog kažnjavanja dece: da li je reč o osnovu isključenja protivpravnosti krivičnog dela ili nasilju nad decom?“, Crimen 2/2012)

Delić, N., Nova rešenja opštih instituta u Krivičnom zakoniku Srbije, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd 2009. (Delić, N., Nova rešenja opštih instituta u Krivičnom zakoniku Srbije, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd 2009)

Draškić, M., „Šta je stvarno novo oko Porodičnog zakona“, Izbor sudske prakse 12/2015. (Draškić, M., „Šta je stvarno novo oko Porodičnog zakona“, Izbor sudske prakse 12/2015)

Fréchette, S., Zoratti, M., Elisa, R., „What is the link between corporal punishment and child physical abuse?“, Journal of Family Violence 2/2015.

Freeman, M., Saunders, B., „Can we Conquer Child Abuse if we don’t Outlaw Physical Chastisement of Children?“, International Journal of Children’s Rights 4/2014.

Fon Braken, H., Telesna kazna u vaspitanju – sociološka, psihološ­ka i pedagoška istraživanja (prevod sa nemačkog M. Janko­vić), Štamparija Sv. Sava, Beograd 1930. (Fon Braken, H., Telesna kazna u vaspitanju – sociološka, psihološka i pedagoška istraživanja (prevod sa nemačkog M. Janković), Štamparija Sv. Sava, Beograd 1930)

Gabert, E., Kažnjavanje u samovaspitavanju i vaspitavanju dete­ta (prevod sa engleskog N. Škondrić), Antroposofski kulturni centar, Beograd 1998. (Gabert, E., Kažnjavanje u samovaspitavanju i vaspitavanju deteta (prevod sa engleskog N. Škondrić), Antroposofski kulturni centar, Beograd 1998)

Gašić Pavišić, S., Kažnjavanje i dete, Institut za pedagoška istraživanja – Prosveta, Beograd – Novi Sad 1988. (Gašić Pavišić, S., Kažnjavanje i dete, Institut za pedagoška istraživanja – Prosveta, Beograd – Novi Sad 1988)

Janjić Komar, M., „Roditeljska odgovornost“, Novo porodično zakonodavstvo (ur. Z. Ponjavić), Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu, Kragujevac 2006. (Janjić Komar, M., „Roditeljska odgovornost“, Novo porodično zakonodavstvo (ur. Z. Ponjavić), Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu, Kragujevac 2006)

Kant, I., Vaspitavanje dece (prevod sa nemačkog M. Šević), Logos-Art, Beograd 1999. (Kant, I., Vaspitavanje dece (prevod sa nemačkog M. Šević), Logos-Art, Beograd 1999)

Lansford, J. et al., „Corporal Punishment, Maternal Warmth and Child Adjustment: A Longitudinal Study in Eight Countries“, Journal of Clinical Child & Adolescent Psychology 43(4)/2014.

Lansford, J., Kenneth, D., „Cultural Norms for Adult Corporal Punish­ment of Children and Societal Rates of Endorsement and Use of Violence“, Parenting: Science & Practice 3/2008.

Lenta, P., „Corporal Punishment of Children“, Social Theory & Practice 4/2012.

Leviner, P., „The Ban on Corporal Punishment of Children – Changing laws to change attitudes (the Swedish experience)“, Alternative Law Journal 3/2013.

Ljubojev, N., „Zakonska zabrana fizičkog kažnjavanja deteta“, Pravni život 10/2009. (Ljubojev, N., „Zakonska zabrana fizičkog kažnjavanja deteta“, Pravni život 10/2009)

Marković, I., „Telesno kažnjavanje dece u krivičnopravnom kontekstu vršenja roditeljskog prava“, Kaznena reakcija u Srbiji, 4. deo (ur. Đ. Ignjatović), Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd 2014. (Marković, I., „Telesno kažnjavanje dece u krivičnopravnom kontekstu vršenja roditeljskog prava“, Kaznena reakcija u Srbiji, 4. deo (ur. Đ. Ignjatović), Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd 2014)

Milivojević, Z. et al., Mala knjiga za velike roditelje (priručnik za vaspitavanje dece), Psihopolis institut, Novi Sad 2008. (Milivojević, Z. et al., Mala knjiga za velike roditelje (priručnik za vaspitavanje dece), Psihopolis institut, Novi Sad 2008)

Milivojević, Z., „Razumno telesno kažnjavanje dece kao neotuđivo roditeljsko pravo“, Nova srpska politička misao 1‒2/2011. (Milivojević, Z., „Razumno telesno kažnjavanje dece kao neotuđivo roditeljsko pravo“, Nova srpska politička misao 1‒2/2011)

Milović, M., „Osnovi isključenja protivpravnosti koji nisu predviđeni Krivičnim zakonikom“, Pravni život 10/2008. (Milović, M., „Osnovi isključenja protivpravnosti koji nisu predviđeni Krivičnim zakonikom“, Pravni život 10/2008)

Mirić, J., „Psihološka saznanja o telesnom kažnjavanju dece“, No­va srpska politička misao 1‒2/2011. (Mirić, J., „Psihološka saznanja o telesnom kažnjavanju dece“, Nova srpska politička misao 1‒2/2011)

Österman, K., Björkqvist, K., Wahlbeck, K., „Twenty Eight Years After the Complete Ban on the Physical Punishment of Children in Finland: Trends and Psychosocial Concomitants“, Aggressive Behavior 6/2014.

Panov, S., Porodično pravo, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd 2015. (Panov, S., Porodično pravo, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd 2015)

Petrušić, N., Stevanović, I., „Pravna zaštita dece u Srbiji i međunarodni standardi“, Prava žrtava i EU (izazovi pru­žanja pomoći žrtvama) (ur. V. Nikolić Ristanović, S. Ćopić), Viktimološko društvo Srbije, Beograd 2011. (Petrušić, N., Stevanović, I., „Pravna zaštita dece u Srbiji i međunarodni standardi“, Prava žrtava i EU (izazovi pružanja pomoći žrtvama) (ur. V. Nikolić Ristanović, S. Ćopić), Viktimološko društvo Srbije, Beograd 2011)

Radulović, LJ., „Politika suzbijanja maloletničkog kriminaliteta

sa elementima nasilja“, Nasilnički kriminal (etiologija, fenomenologija, prevencija) (ur. L. Kron), Institut za sociološka i kriminološka istraživanja, Beograd 2010. (Radulović, Lj., „Politika suzbijanja maloletničkog kriminaliteta sa elementima nasilja“, Nasilnički kriminal (etiologija, fenomenologija, prevencija) (ur. L. Kron), Institut za sociološka i kriminološka istraživanja, Beograd 2010)

Stanković, M., „Pravna priroda i ostvarivanje prava i dužnosti roditelja na vaspitanje i obrazovanje deteta u Srbiji“, Anali Pravnog fakulteta u Beogradu 2/2011. (Stanković, M., „Pravna priroda i ostvarivanje prava i dužnosti roditelja na vaspitanje i obrazovanje deteta u Srbiji“, Anali Pravnog fakulteta u Beogradu 2/2011)

Stevanović, I., „Zaštita dece – žrtava zlostavljanja i zanemarivanja i Porodični zakon Republike Srbije“, Novo porodično zakonodavstvo (ur. Z. Ponjavić), Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu, Kragujevac 2006. (Stevanović, I., „Zaštita dece – žrtava zlostavljanja i zanemarivanja i Porodični zakon Republike Srbije“, Novo porodično zakonodavstvo (ur. Z. Ponjavić), Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu, Kragujevac 2006)

Stojanović, Z., Krivično pravo – opšti deo, Pravna knjiga – Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd 2015. (Stojanović, Z., Krivično pravo – opšti deo, Pravna knjiga – Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd 2015)

Škulić, M., Ilić, N., Đurđić, S., „Zaštita dece ili ‘vršnjačko nasilje’ nad roditeljima?“, Nova srpska politička misao 1‒2/2011. (Škulić, M., Ilić, N., Đurđić, S., „Zaštita dece ili ‘vršnjačko nasilje’ nad roditeljima?“, Nova srpska politička misao 1‒2/2011)

Škulić, M., „Nasilje u porodici (nedovoljno kvalitetno zakonsko rešenje, nedosledna praksa, brojni problemi i dileme)“, Revija za kriminologiju i krivično pravo 1‒2/2012. (Škulić, M., „Nasilje u porodici (nedovoljno kvalitetno zakonsko rešenje, nedosledna praksa, brojni problemi i dileme)“, Revija za kriminologiju i krivično pravo 1‒2/2012)

Trebješanin, Ž., „Psihološki aspekti prakse kažnjavanja dece u srpskoj patrijarhalnoj kulturi“, Krugovi detinjstva 1‒2/2015. (Trebješanin, Ž., „Psihološki aspekti prakse kažnjavanja dece u srpskoj patrijarhalnoj kulturi“, Krugovi detinjstva 1‒2/2015)

Vučković Šahović, N., „Dvadeset godina Konvencije o pravima deteta“, Pravni život 10/2009. (Vučković Šahović, N., „Dvadeset godina Konvencije o pravima deteta“, Pravni život 10/2009)

Vuković, I., „Nasilje u porodici kao krivično delo – pojedini problemi u primeni prava“, Nasilje u porodici (ur. S. Panov, M. Janjić Komar, M. Škulić), Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd 2012. (Vuković, I., „Nasilje u porodici kao krivično delo – pojedini problemi u primeni prava“, Nasilje u porodici (ur. S. Panov, M. Janjić Komar, M. Škulić), Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd 2012)

Živanović, T., Osnovi krivičnog prava Kraljevine Jugoslavije – posebni deo: knjiga prva, Gundulić, Beograd 1938. (Živanović, T., Osnovi krivičnog prava Kraljevine Jugoslavije – posebni deo: knjiga prva, Gundulić, Beograd 1938)


Povratni linkovi

  • Trenutno nema povratnih linkova