OVLAŠĆENJA JAVNOG BELEŽNIKA U PORODIČNOM PRAVU SRBIJE SA OSVRTOM NA PRAVO HRVATSKE, CRNE GORE I BOSNE I HERCEGOVINE

Melanija Jančić

Sažetak


Normativno uređenje delatnosti javnog beležnika na području Republike Srbije datira još od 1930. godine kada je donet Zakon o javnim beležnicima Kraljevine Jugoslavije. Međutim, u sadašnjem pravnom sistemu Srbije, nakon nekoliko bezuspešnih pokušaja da se ponovo uvede ova ustanova, konačno je 2011. godine donet Zakon o javnom beležništvu Republike Srbije, dok je njegova primena odgođena sve do septembra 2014. godine. Tim zakonom je ponovo uspostavljena delatnost javnog beležnika koji preduzima određenu vrstu poslova iz svoje nadležnosti, između ostalog, i u oblasti porodičnog prava. Nakon ponovnog uspostavljanja nadležnosti javnog beležnika u pravnom sistemu Srbije usledile su i izmene i dopune porodičnog zakonodavstva, u koje je uvrštena ustanova javnog beležnika, a njegove nadležnosti su precizirane u porodičnom pravu. Značaj uvođenja i normiranja te delatnosti je nesporan, imajući u vidu da brojne novine koje se odnose na prenošenje nadležnosti sa sudova na javne beležnike doprinose ne samo rasterećenju sudova već i efikasnijem postupanju, jer su pojedine radnje i postupci pojednostavljeni. Cilj ovog rada je da se analizom normi o nadležnosti javnog beležnika u porodičnom pravu doprinese razumevanju njihove uloge i naučnoj raspravi o celishodnosti zakonskih rešenja u toj oblasti prava. U radu će biti analizirane i odredbe o nadležnostima javnog beležnika u porodičnom zakonodavstvu Hrvatske, Crne Gore i Bosne i Hercegovine, sa ciljem da se u uporednopravnoj analizi uoče eventualne normativne razlike uz komentar pozitivnopravnih rešenja.


Pojmovne odrednice


Javni beležnik; Bračni ugovor; Priznanje očinstva; Sporazum o zakonskom izdržavanju; Solemnizacija

Ceo tekst:

PDF DOI

Reference


Cvejić Jančić, O., Porodično pravo, Pravni fakultet u Novom Sadu, Novi Sad 2009. (Cvejić Jančić, O., Porodično pravo, Pravni fakultet u Novom Sadu, Novi Sad 2009)

Dika, M., „Izvanparnična“ i koncilijacijska funkcija javnih bilježnika – de lege lata i de lege ferenda“, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu 59(6)/2009.

Drakić, G., „Normativno uređenje ustanove javnog beležništva u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca (Kraljevini Jugoslaviji)“, Zbornik Pravnog fakulteta u Novom Sadu 48(4)/2014. (Drakić, G., „Normativno uređenje ustanove javnog beležništva u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca (Kraljevini Jugoslaviji)“, Zbornik Pravnog fakulteta u Novom Sadu 48(4)/2014)

Draškić, M., Porodično pravo – Priručnici za polaganje pravosudnog ispita, knjiga 7, Službeni glasnik, Beograd 2016. (Draškić, M., Porodično pravo – Priručnici za polaganje pravosudnog ispita, knjiga 7, Službeni glasnik, Beograd 2016)

Đurđević, D., Javnobeležnička delatnost, Beograd 2014. (Đurđević, D., Javnobeležnička delatnost, Beograd 2014)

Đurđević, D., „Pravni položaj notara u evropskim pravnim porecima i u srpskom pravu“, Perspektive implementacije evropskih standarda u pravni sistem Srbije (ur. S. Lilić), Beograd 2011. (Đurđević, D., „Pravni položaj notara u evropskim pravnim porecima i u srpskom pravu“, Perspektive implementacije evropskih standarda u pravni sistem Srbije (ur. S. Lilić), Beograd 2011)

Knežić Popović, D., „Pravna priroda javnog beležništva“, Pravni zapisi 2/2010. (Knežić Popović, D., „Pravna priroda javnog beležništva“, Pravni zapisi 2/2010)

Korać, V., „Notarial Form Ad Solemnitatem in Montenegrin Law“, Annals of the Faculty of Law in Belgrade – Belgrade Law Review 3/2016.

Krešić, M., „Zakon o javnim bilježnicima Kraljevine Jugoslavije iz 1930.: sudjelovanje javnog bilježnika u ostavinskom postupku – iskustva iz prošlosti“, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu 63(2)/2013.

Mojović, I., „Notarska javna izvršna isprava“, Pravni život 12/2011. (Mojović, I., „Notarska javna izvršna isprava“, Pravni život 12/2011)

Povlakić, M., „Nadležnost notara u Bosni i Hercegovini“, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu 63(2)/2013.

Radić, D., Imovinski odnosi u braku, Pravni fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, Banja Luka 2016. (Radić, D., Imovinski odnosi u braku, Pravni fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, Banja Luka 2016)

Rijavec, V., „Uloga notara u građanskom pravu Slovenije“, Anali Pravnog fakulteta u Beogradu 1/2010. (Rijavec, V., „Uloga notara u građanskom pravu Slovenije“, Anali Pravnog fakulteta u Beogradu 1/2010)

Salma, J., „Konvergencija evropskog notarijalnog prava“, Zbornik Pravnog fakulteta u Novom Sadu 2/2012. (Salma, J., „Konvergencija evropskog notarijalnog prava“, Zbornik Pravnog fakulteta u Novom Sadu 2/2012)

Stojanović, N., Evtimov, I., „Uloga javnih beležnika u porodično­pravnim stvarima u Republici Srbiji – sa posebnim osvr­tom na javnobeležničku praksu“, Pravni život 12/2017. (Stojanović, N., Evtimov, I., „Uloga javnih beležnika u poro­dičnopravnim stvarima u Republici Srbiji – sa posebnim osvrtom na javnobeležničku praksu“, Pravni život 12/2017)

Šarkić, N., Počuča, M., „Izvršno i javno beležničko (notarsko) pravo“, Pravni život 12/2012. (Šarkić, N., Počuča, M., „Izvršno i javno beležničko (notarsko) pravo“, Pravni život 12/2012)

Trgovčević Prokić, M., Ovlašćenja javnog beležnika, Službeni glasnik, Beograd 20092. (Trgovčević Prokić, M., Ovlašćenja javnog beležnika, Službeni glasnik, Beograd 20092)

Trgovčević Prokić, M., „Javnobeležnički zapis i solemnizacija“, Pravni život 12/2017. (Trgovčević Prokić, M., „Javnobeležnički zapis i solemnizacija“, Pravni život 12/2017)

Vuletić V., „Latinski notarijat: temelji i izgradnja“, Pravni život 12/2012. (Vuletić V., „Latinski notarijat: temelji i izgradnja“, Pravni život 12/2012)

Živković, V., Živković, M., „O uvođenju javnog beležništva u Srbiji“, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu 63(2)/2013.


Povratni linkovi

  • Trenutno nema povratnih linkova