PRILOG ZA USPOSTAVLJANJE NOVE NAUČNE DISCIPLINE: PRAVO REVIZIJE JAVNOG SEKTORA

Ljubiša Dabić

Sažetak


U radu se polazi od pretpostavke da se u savremenim uslovima „pravo revizije javnog sektora“ može zasnovati, uspostaviti i razvijati kao posebna naučna disciplina. Istraživanje je izvršeno u funkciji kreiranja te nove naučne discipline. Izučavanje pojedinih pravnih instituta i celokupnog sistema treba da pruži akademskoj i stručnoj javnosti osnovna objašnjenja za pravo revizije javnog sektora. Cilj rada je da autor, s jedne strane, iskaže svoje zalaganje za uspostavljanje prava revizije javnog sektora kao posebne naučne discipline i da, s druge strane, ukaže na postojanje argumenata za njen poseban predmet, sadržinu i njeno mesto u pravnom sistemu jedne države, kao i njenog odnosa sa drugim granama prava. Svrha rada se ogleda u obogaćivanju domaće pravne literature iz te oblasti i u ohrabrivanju istraživača pravne struke da se češće, smelije i produbljenije bave pojedinim pravnim institutima ili na sistematski način pravom revizije javnog sektora

Pojmovne odrednice


Pravo revizije; Naučna disciplina; Budžetsko pravo; Dr­žavna revizija; Vrhovna revizorska institucija

Ceo tekst:

PDF DOI

Reference


Andrić, M., Revizija javnog sektora, „Proleter“, A. D. Bečej, Subotica 2012. (Andrić, M., Revizija javnog sektora, „Proleter“, A. D. Bečej, Subotica 2012)

Jovanović, P., Radno pravo, Pravni fakultet, Centar za izdavačku delatnost ‒ Futura, Petrovaradin ‒ Novi Sad 2015. (Jovanović, P., Radno pravo, Pravni fakultet, Centar za izdavačku delatnost ‒ Futura, Petrovaradin ‒ Novi Sad 2015)

Jović, D., Finansijsko izveštavanje i vrednovanje performansi entiteta javnog sektora, doktorska disertacija, Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd 2016. (Jović, D., Finansijsko izveštavanje i vrednovanje performansi entiteta javnog sektora, doktorska disertacija, Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd 2016)

Knežić Popović, D., Dabić, LJ., Slobodne profesije – pravni aspekti, Institut za uporedno pravo, Beograd 2009. (Knežić Popović, D., Dabić, Lj., Slobodne profesije – pravni aspekti, Institut za uporedno pravo, Beograd 2009)

Koziet, M., „Public Financies as Integral Part of Financial Law“, System of Financial Law: General part (ed. P. Mrkývka), Masaryk University, Brno 2015.

Kranecová, J., „System of financial management and control“, System of Financial Law: General part (ed. P. Mrkývka), Masaryk University, Brno 2015.

Krasić, Š., Žager, L., (red.), Državna revizija, Masmedia d.o.o., Zagreb 2009.

Leko, V. (ur.), Vrhovna državna revizija javnih sredstava, Beograd 2008. (Leko, V. (ur.), Vrhovna državna revizija javnih sredstava, Beograd 2008)

Leko, V., Leko, D., Metodologija državne revizije javnih sredstava, Ekonomski institut, Beograd 2008. (Leko, V., Leko, D., Metodologija državne revizije javnih sredstava, Ekonomski institut, Beograd 2008)

Leko, V., Ilić Popov, G., Dabović, M. (red.), Budžetski postupak i kontrola budžeta: poslediplomske specijalističke studije, II, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu – Vlada Republike Srbije – Ministarstvo finansija i ekonomije, Beograd 2003. (Leko, V., Ilić Popov, G., Dabović, M. (red.), Budžetski postupak i kontrola budžeta: poslediplomske specijalističke studije, II, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu – Vlada Republike Srbije – Ministarstvo finansija i ekonomije, Beograd 2003)

Lovčević, J., Institucije javnih finansija, Službeni list SRJ, Beograd 1993. (Lovčević, J., Institucije javnih finansija, Službeni list SRJ, Beograd 1993)

Lubarda, B., Uvod u radno pravo, Pravni fakultet Univerziteta u

Beogradu, Beograd 2016. (Lubarda, B., Uvod u radno pravo, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd 2016)

Nikolić, Đ., Nauka o finansijama, Izdavačko preduzeće Trud a. d., Beograd 1934. (Nikolić, Đ., Nauka o finansijama, Izdavačko preduzeće Trud a. d., Beograd 1934)

OECD, „Relations Between Supreme Audit Institutions and Parliamentary Committees“, SIGMA Papers 33/2002.

OECD, „Developing effective working relationships between supreme audit institutions and parliaments“, SIGMA Papers 54/2018.

Popović, D., Poresko pravo, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd 2013. (Popović, D., Poresko pravo, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd 2013)

Popović, D., Ilić Popov, G., „Odnos poreskog prava i privatnog prava“, Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, Beograd, 1/2016. (Popović, D., Ilić Popov, G., „Odnos poreskog prava i privatnog prava“, Anali Pravnog fakulteta u Beogradu 1/2016)

Radojković, M. P., Kontrola budžeta, „Smiljevo“, Beograd 1940. (Radojković, M. P., Kontrola budžeta, „Smiljevo“, Beograd 1940)

Raičević, B., Javne finansije, CID Ekonomski fakultet u Beogradu, Beograd 2008. (Raičević, B., Javne finansije, CID Ekonomski fakultet u Beogradu, Beograd 2008)

Stanojević, LJ., Vidović, Z., Revizija javnog sektora, Poslovni biro, Beograd 2014. (Stanojević, Lj., Vidović, Z., Revizija javnog sektora, Poslovni biro, Beograd 2014)

Stojanović, Z., Krivično pravo (opšti deo), Pravna knjiga, Beograd 2016. (Stojanović, Z., Krivično pravo (opšti deo), Pravna knjiga, Beograd 2016)

Todorović, M., Nauka o finansijama, II Budžet, Izdavačka knjižnica Gece Kona, Beograd 1933. (Todorović, M., Nauka o finansijama, II Budžet, Izdavačka knjižnica Gece Kona, Beograd 1933)

Tomić, Z., Opšte upravno pravo, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd 2012. (Tomić, Z., Opšte upravno pravo, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd 2012)

Vitorović, B., „Revizija javnih rashoda u svetskoj teoriji i praksi i potreba za njenim uvođenjem u SR Jugoslaviji“, Računovodstvo 7‒8/1998 (Vitorović, B., „Revizija javnih rashoda u svetskoj teoriji i praksi i potreba za njenim uvođenjem u SR Jugoslaviji“, Računovodstvo 7‒8/1998)


Povratni linkovi

  • Trenutno nema povratnih linkova