OBAVEZNA VAKCINACIJA DECE: PRAVO PACIJENATA ILI INTERES JAVNOG ZDRAVLJA?

Marija Draškić

Sažetak


Poslednjih godina u Srbiji – ali i poslednjih decenija u mnogim drugim državama u svetu – traje intenzivna kampanja različitih društvenih (najčešće internet) grupa protiv obavezne vakcinacije dece. Izuzimajući pseudonaučnu studiju Endrjua Vejkfilda iz 1998. godine, koja je od tada više puta osporena u ozbiljnim naučnim istraživanjima, i nekoliko lekara u Srbiji koji su se na nju pozivali, celokupna stručna javnost, a posebno epidemiološka struka, žestoko su se suprotstavili opasnom trendu odustanka roditelja od obavezne vakcinacije dece. Cilj autora ovog teksta je da pokaže da pristanak na obaveznu vakcinaciju dece nije pitanje prava na autonomiju volje u medicini, koja podrazumeva slobodu svakog čoveka da odlučuje o sopstvenom životu i telu, već je pitanje javnog zdravlja, a to znači i javnog interesa, o kome bi trebalo da odlučuju kompetentni profesionalci.


Pojmovne odrednice


Obavezna vakcinacija; MMR vakcina; Prava pacijenata; Prava deteta; Javno zdravlje

Ceo tekst:

PDF DOI

Reference


Dimitrijević, V., „Opšti (međunarodni) standardi ljudskih prava“, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu 5–6/1989 (Supplement).

Draškić, M., „Prava pacijenata u Srbiji: staro vino u novoj boci“, Perspektive implementacije evropskih standarda u pravni sistem Srbije, knjiga 3 (ur. S. Lilić), Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd 2013.

Folb, P. I. et al., „A Global Perspective on Vaccine Safety and Public Health: The Global Advisory Committee on Vaccine Safety“, American Journal of Public Health 94(11)/2004.

Ivović, N., Saglasnost za medicinsku intervenciju i odgovornost ljekara, Pravni fakultet, Podgorica 2004.

Karanikić Mirić, M., „Odgovornost proizvođača vakcine u praksi Evropskog suda pravde“, Srpska politička misao 4/2017.

Kartag Odri, A., „Mind the gap! – On problems of legal gaps in jurisprudence“, Central and East European Network of Jurispru­dence, The Annual Conference, Maribor 2009.

Kraigher, A., „Cepljenje – najučinkovitejša zaščita pred nalezljivimi boleznimi“, ISIS, Glasilo Zdravniške zbornice Slovenije 11/2001.

Nenadić, B., Kartag Odri, A., Manojlović Andrić, K., „Problematika pravnih praznina u ustavnoj jurisprudenciji – primer Republike Srbije“, Pravni život 14/2008.

Popović, D., Marinković, T., Radojević, M. (ur.), Komentar Konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, Službeni glasnik, Beograd 2017.

Radišić, J. et al., „Povelja o pravima pacijenata“, Pravo – teorija i praksa 12/1999. (Radišić, J. et al., „Povelja o pravima pacijenata“, Pravo – teorija i praksa 12/1999)

Sathyanarayana Rao, T. S., Andrade, C., „The MMR vaccine and autism: Sensation, refutation, retraction, and fraud“, Indian Journal of Psychiatry 53(2)2011.

Sobol, D., „Cijepljenje djece s medicinsko-pravnog aspekta“, http://www.iusinfo. hr/Article/, 9. novembar 2017.

Stanković, O., Vladimir Vodinelić, V., Uvod u građansko pravo, Nomos, Beograd 1995.

Šelih, A., „Pravni vidiki obveznega cepljenja“, XI. srečanje pediatrov v Mariboru (ur. Ciril Kržišnik, Alojz Gregorič), Slovenska pediatrija – Pediatrična klinika, Ljubljana 2000.

Taylor, B. et al., „Autism and measles, mumps, and rubella vaccine: No epidemiologic evidence for a causal association“, Lancet 353(9169)/1999.

Tucak, T., „Obvezno cijepljenje djece: za i protiv“, http://www.cijepljenje.info/wpcontent/ uploads/2014/12/Ivana_Tucak_Obvezno_cijepljenje_djece_za_i_protiv.pdf, 28. avgust 2017.

Wakefield, A. et al., „Ileal-lymphoid-nodular hyperplasia, non-specific colitis, and pervasive developmental disorder in children“, Lancet 351(9103)/1998.


Povratni linkovi

  • Trenutno nema povratnih linkova