ODNOS MEĐUNARODNOG PRAVA LJUDSKIH PRAVA I MEĐUNARODNOG HUMANITARNOG PRAVA

Antonia Jutronić

Sažetak


U radu se ispituje odnos međunarodnog prava ljudskih prava i međuna­rodnog humanitarnog prava, polazeći od stanovišta da se norme ta dva pravna režima međusobno ne isključuju već da mogu biti komplementarne, pogotovo imajući u vidu da su praksa međunarodnih organa i jurisprudencija međunarodnih sudova pokazale da stanje oružanog sukoba ne podrazumeva neprimenjivanje ljudskih prava.

Iako su tradicionalno međunarodno pravo ljudskih prava i međunarodno humanitarno pravo posmatrani kao dve odvojene grane prava, koje koegzistiraju u okviru međunarodnog prava, počev od nedostatka volje kreatora Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima i Ženevskih konvencija da ljudska prava dovedu u formalnu vezu sa stanjem oružanih sukoba, kroz praksu se došlo do zaključka da se ljudska prava primenjuju i u doba rata. Štaviše, neka prava ne mogu biti derogirana ni u vreme rata, te pravila međunarodnog humanitarnog prava ne predstavljaju automatski lex specialis. S druge strane, kada je reč o pravu na život – najosnovnijem ljudskom pravu bez kojeg ne mogu biti ostvarena druga prava, međunarodno pravo ljudskih prava i međunarodno humanitarno pravo se u značajnoj meri razilaze.


Pojmovne odrednice


Međunarodno pravo ljudskih prava; Međunarodno humanitarno pravo; Komplementarnost; Lex specialis; Pravo na život

Ceo tekst:

PDF DOI

Reference


Benvenisti, E., „The applicability of human rights conventions to Israel and to the Occupied Territories“, Israel Law Review 26(1)/1992.

Borda, A. Z. (ed.), International Humanitarian Law and the International Red Cross and Red Crescent Movement, Taylor & Francis Group, New York 2017.

Campanelli, D., „The Law of Military Occupation Put to the Test of Human Rights Law“, International Review of the Red Cross 90(971)/2008.

Chetail, V., „Armed Conflict and Forced Migration: A Systematic Approach To International Humanitarian Law, Refugee Law, And International Human Rights Law“, The Oxford Handbook of International Law in Armed Conflict (eds. A. Clapham, P. Gaeta), Oxford 2014.

Doswald-Beck, L., „The Right to Life in Armed Conflict: Does International Humanitarian Law Provide All the Answers?“, International Review of the Red Cross 88(864)/2006.

Droege, C., „The Interplay Between International Humanitarian Law and International Human Rights Law in Situations of Armed Conflict“, Israeli Law Review 40(2)/2007.

Forsythe, D., „1949 and 1999: Making the Geneva Conventions relevant after the Cold War“, International Review of the Red Cross 81(834)/1999.

Fortin, K., The Accountability of Armed Groups Under Human Rights Law, Oxford University Press, Oxford 2017.

Gasser, H-P., „International humanitarian law and human rights law in non-international armed conflict: Joint venture or mutual exclusion?“, German Yearbook of International Law Vol. 45 (ed. A. Zimmermann), Duncker & Humblot, Berlin 2002.

Hartvig, M., „Ljudska prava u vreme oružanih sukoba“, Anali Pravnog fakulteta u Beogradu 4/2009. (Hartvig, M., „Ljudska prava u vreme oružanih sukoba“, Anali Pravnog fakulteta u Beogradu 4/2009)

Hathaway, O. et al., „Which Law Governs During Armed Conlict? The Relationship Between International Humanitarian Law and Human Rights Law“, Yale Law School Faculty Scholarship Series 2012.

Heinze, H-J., „On the relationship between human rights law protection and international humanitarian law“, International Review of the Red Cross 86(856)/2004.

Jončić, V., „Odgovornost za povrede međunarodnog humanitarnog prava i ljudskih prava“, Međunarodno krivično pravo i ljudske slobode (ur. S. Nogo), Tara 2008. (Jončić, V., „Odgovornost za povrede međunarodnog humanitarnog prava i ljudskih prava“, Međunarodno krivično pravo i ljudske slobode (ur. S. Nogo), Tara 2008)

Jončić, V., Međunarodno humanitarno pravo, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd 2015. (Jončić, V., Međunarodno humanitarno pravo, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd 2015)

Kälin, Walter (ed.), Human Rights in Times of Occupation: The Case of Kuwait, Stimpfli, Bern 1994.

Knable, P., „The Relationship Between International Humanitarian Law and International Human Rights in Situations of Armed Conflicts“, The New Zealand postgraduate law e-journal 4/2005.

Kolb, R., „The relationship between international humanitarian law and human rights law: A brief history of the 1948 Universal Declaration of Human Rights and the 1949 Geneva Conventions“, International Review of the Red Cross 324/1998.

Krivokapić, B., „Priroda ljudskih prava“, Megatrend revija 13(2)/2016. (Krivokapić, B., „Priroda ljudskih prava“, Megatrend revija 13(2)/2016)

Martin, F., „Application du droit internationale humanitaire par la Cour interaméricaine des droits de l’homme“, International Review of the Red Cross 83(844)/2002.

McLachlan, C., „The Principle of Systemic Integration and Article 31(3)(c) of the Vienna Convention“, International and Comparative Law Quarterly 52(2)/2005.

Meron, T., The Humanization of International Law, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden 2006.

Meyrowitz, H., „Le droit de la guerre et les droits de l’homme“, Revue du droit public et de la science politique en France et à l’étranger 88/1972.

Meyrowitz, H., International Humanitarian Law, Progress publishers, Moscow 1987.

Milanović, M., „The Lost Origins of Lex Specialis. Rethinking the Relationship Between Human Rights and International Huma­nitarian Law“, Theoretical Boundaries of Armed Conflict and Human Rights (ed. J. D. Ohlin), Cambridge University Press, New York 2016.

Odello, M., „Fundamental Standards of Humanity: A Common Language of International Humanitarian Law and Human Rights Law“, International Humanitarian Law and Human Rights Law: Towards a New Merger in International Law (eds. R. Arnold, N. Quénivet), Martinus Nijhoff Publishers, Leiden ‒ Boston 2008.

Pictet, J., „Humanitarian Law and the Protection of War Victims“, Sijthoff ‒ Henri Dunant Institute, Leiden ‒ Geneva, 1975.

Radovanović, S., „Petnaest godina posle slučaja Banković: Pravo na život i ekstrateritorijalni slučaj“, Strani pravni život 1/2016. (Radovanović S., „Petnaest godina posle slučaja Banković: Pravo na život i ekstrateritorijalni slučaj“, Strani pravni život 1/2016)

Ristivojević, B., „O zaštitnom objektu zločina protiv čovečnosti“, Crimen II(1)/2011. (Ristivojević, B., „O zaštitnom objektu zločina protiv čovečnosti“, Crimen II(1)/2011)

Schindler, D., „The International Committee of the Red Cross and human rights“, International Review of the Red Cross 208/1979.

Sredojević, M., „Pojam, ograničenje i zaštita prava na život kao vrhunskog ljudskog prava“, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Novom Sadu 1/2014. (Sredojević, M., „Pojam, ograničenje i zaštita prava na život kao vrhunskog ljudskog prava“, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Novom Sadu 1/2014)

Stevanović, M., „Međunarodni pravni problem oružanog suprotstavljanja terorističkoj grupaciji ‘Islamska država’ u Siriji“, Pravni zapisi VI(2)/2015. (Stevanović, M., „Međunarodni pravni problem oružanog suprotstavljanja terorističkoj grupaciji ‘Islamska država’ u Siriji“, Pravni zapisi VI(2)/2015)

Walling, C. B., „The Un Security Council and the Promotion and Protection of Human Rights“, The Social Practice of Human Rights (ed. J. Pruce), Palgrave Macmillan, New York 2015.


Povratni linkovi

  • Trenutno nema povratnih linkova