DA LI JE ZAVEŠTANjE BILO NORMIRANO U HAMURABIJEVOM ZAKONIKU?

Miloš Stanković

Sažetak


Predmet istraživanja u ovom radu je pitanje da li se koren ustanove testamenta može pronaći u Hamurabijevom zakoniku. Autor se služi istorijskim i uporednim metodom, kao i jezičkim, ciljnim i sistematskim tumačenjem delova teksta te kodifikacije.

U uvodnom delu analiziraju se pojedine odredbe koje svojim smislom asociraju na garantovanje slobode jednostranog raspolaganja imovinom za slučaj smrti, ali se zaključuje da, osim člana 182 Hamurabijevog zakonika, u kome se posvećenicama boga Marduka daje ovlašćenje da svoju imovinu ostave kome žele, sve normirane ustanove po svojoj pravnoj prirodi predstavljaju ili poklon za slučaj smrti ili ih treba tumačiti u kontekstu miraza u korist ćerke, odnosno bračnih raspolaganja u korist supruge.

Potom se, polazeći od tipološke klasifikacije zbornika prava, istorijskom i uporednom analizom zakonika Ur-Namu, Lipit-Ištar, Srednjo­asirskih zakona, Hetitskog zakonika i Mojsijevih zakona zaključuje da u njihovim tekstovima nije postojala norma koja bi bar posredno ukazivala na začetke slobode zaveštanja slične onima u čl. 182 Hamurabijevog zakonika, što autor objašnjava Hamurabijevom inovatorskom ulogom u donošenju tog kodeksa.

U narednom odeljku je prikazan pravni status hramovskih posvećenica, ritual „svetog braka“ i ispituje se postojanje i smisao religiozne prosti­tucije, te se konstatuje da ona u pravom smislu reči nije ni postojala, mada se to često pominje u literaturi. Rad se završava analizom i opredeljivanjem pravne prirode čl. 182 Hamurabijevog zakonika, kao sastavnim delom korpusa odredaba regulisanih odredbama čl. 178–182 kodifikacije. Autor zaključuje da su one imale cilj da, zavisno od konkretnih okolnosti, regulišu izdržavanje, a ne slobodu testiranja tih posvećenica.


Pojmovne odrednice


Član 182 Hamurabijevog zakonika; Testament; Posvećenice u hramu boga Marduka; Izdržavanje.

Ceo tekst:

PDF doi

Reference


Albert, G., La liberté de tester, Paris – Angers 1895.

Aličić, S., „Šta Gaj nije rekao o formi testamenta per aes et li­bram“, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Novom Sadu 2/2006.

Antić, O. B., Sloboda zaveštanja i nužni deo, doktorska disertacija, Beo­gradu 1983. (daktilografisano).

Avramović, S., Evolucija slobode testiranja u antičkom grčkom pravu, doktorska disertacija, Beograd 1981 – (daktilografisano).

Avramović, S., Stanimirović, V., Uporedna pravna tradicija, Beograd 2015. (Avramović, S., Stanimirović, S., Uporedna pravna tradicija, Beograd 2015)

Budin, S. L., „Sacred Prostitution in the First Person“, Prostitutes and Courtesans in the Ancient World (eds. C. A. Faraone, L. K. McClure), The University of Wisconsin Press, Madison 2006.

Cruveilhier, P., Commentaire du Code d’Hamourabi, Paris 1938.

Diamond, A. S., Primitive Law, Past and Present, Methuen & Company, London 1971.

Die Gesetze Hammurabis und Verhältnis zur mosaischen Gesetzgebung sowie zu den XII Tafeln, Von David Heinrich Müller, Wien 1903.

Die Gesetze Hammurabis, Königs von Babylon um 2250 v. Chr;Das älteste Gesetzbuch der Welt, übersetzt von Hugo Winckler, Leipzig 1903.

Frymer-Kenski, T., „Israel“, A History of Ancient Near Eastern Law II (ed. R. Westbrook), Brill, Leiden – Boston 2003.

Hamurabijev zakonik, preveo Obrad Polić, Beograd 2005.

Hamurabijev zakonik, preveo Čedomir Marković, Beograd 1925. (

Korošec, V. „Sadašnje stanje proučavanja pravnih izvora pisanih klinastim pismom“, Anali Pravnog fakulteta u Beogradu 1/1957.

Krivaček, P., Vavilon – Mesopotamija i rađanje civilizacije, prevela Jelena Bojić, Beograd 2010.

Kurt, A., Stari Istok od 3000. do 330. godine p. n. e., I, na srpskom prir. Danijela Stefanović, Beograd 2012.

La loi de Hammourabi (vers 2000 AV. J.-C.) par V. Scheil, Paris 19042.

Lafont, S., „Middle Assyrian Period“, A History of Ancient Near Eastern Law I (ed. R. Westbrook), Brill, Leiden – Boston 2003.

Luckenbill, D. D., „The Temple Women of the Code of Hammurabi“, The American Journal of Semitic Languages and Literatures 34(1)/1917, The University of Chicago Press.

McClure, L. K., „Introduction“, Prostitutes and Courtesans in the Ancient World (eds. C. A. Faraone, L. K. McClure), The University of Wisconsin Press, Madison 2006.

Miles, M., „Some Remarks on the Origins of Testacy, with Some References to the Old-Babylonian Laws“, Revue Internationale des droits de l’antiquité, tome I, Bruxelles 19543.

Nikolić, D., Istorija prava – Stari i Srednji vek, Niš 2014.

Oberški, J., Socijalni položaj žene po Hamurabiju u odnosu prema Mojsijevom zakonu, Zagreb 1940.

Roth, M. T., „Marriage, Divorce, and the Prostitute in Ancient Me­sopotamia“, Prostitutes and Courtesans in the Ancient World (eds. C. A. Faraone, L. K. McClure), The University of Wisconsin Press, Madison 2006.

Stanimirović, V., „Novi pogled na Hamurabijev zakonik (I deo)“, Anali Pravnog fakulteta 1/2011.

Stanimirović, V., „Novi pogled na Hamurabijev zakonik (II deo)“, Anali Pravnog fakulteta 2/2011.

Stanimirović, V., Hrestomatija za uporednu pravnu tradiciju, Beograd 2012.

Stanković, M., „Pravna priroda afatomije“, Anali Pravnog fakul­teta u Beogradu 1/2015.

Stanković, M., Ugovorno nasleđivanje između supružnika, doktorska disertacija, daktilografisano, Beograd 2015.

Stuckey, J. H., „Sacred Prostitutes“, MatriFocus, Cross-Quarterly for the Goddes Woman Samhain 5 – 1/2005.

Szlechter, E., „La nature juridique de la clause ana qabê en droit babylonien“, Revue international des droits de l’antiquité, tome VI, Bruxelles 19593.

Šarkić, S., Opšta istorija države i prava, Beograd 1995.

Teppo, S., Women and their agency in the neo-assyrian empire, Assy­rologia Pro gradu, 2005.

The Code of Hammurabi, by Rosamond E. Mack, Baghdad 1979.

The Code of Hammurabi, translated by L. W. King, http://avalon.law.yale.edu/ancient/hamframe.asp.

Vajs, A., „Neke specifične zakonitosti u istorijskom razvoju prava“, Zbornik radova iz pravne istorije posvećen Albertu Vajsu, Beograd 1966.

Vajs, A., „Neke karakteristike starih kodeksa“, Anali Pravnog fakulteta u Beogradu 2/1969.

Vajs, A., Kandić, Lj., Opšta istorija države i prava, Beograd 1986.

Votson, A., Pravni transplanti – Pristup uporednom pravu, prevela Silva Mitrović, Beograd 2010.

Westbrook, R., „Old Babylonian Period“, A History of Ancient Near Eastern Law I (ed. R. Westbrook), Brill, Leiden – Boston 2003.

Westenholz, J. G., „Qĕdešā, Qadištu, and Sacred Prostitution in Meso­potamia“, The Harvard Theological Review 82(3)/1989.

Zakonici drevne Mesopotamije, zakonike s engleskog preveo, studiju i komentare sačinio Marko Višić, Beograd 2003.


Povratni linkovi

  • Trenutno nema povratnih linkova