VRŠENjE RODITELjSKOG PRAVA U SLUČAJU OSPORAVANjA/UTVRĐIVANjA OČINSTVA DETETA – TRI PRISTUPA NEMAČKOG, ENGLESKOG I SRPSKOG PRAVA

Uroš Novaković

Sažetak


Iako je pravo na saznanje porekla predviđeno, pre svega, kao pravo deteta, odluka kojom se utvrđuje odnosno osporava poreklo deteta odnosi se na sve stranke u postupku – na dete, majku deteta, oca deteta i muškarca čije se očinstvo utvrđuje/osporava. U većini evropskih zakonodavstava postoje proklamovani principi ravnopravnosti bračne i vanbračne dece. Nemačko pravo je predviđalo, do izmena BürgerlichesGesetzbuchiz 2013. godine, da, ukoliko vanbračna majka ne da saglasnost vanbračnom ocu, ne postoji mogućnost da on stekne roditeljsko pravo ili samo pravo na kontakt sa detetom. Nemačko pravo je smatralo da bi sticanje roditeljskog prava vanbračnog oca protivno volji majke bilo suprotno interesima deteta. U Engleskoj sudovi prilikom dosuđivanja mere vršenja roditeljskog prava ocenjuju sledeće kriterijume: stepen posvećenosti oca detetu, stepen povezanosti između vanbračnog oca i deteta i razloge usled kojih vanbračni otac traži meru vršenja roditeljskog prava. U srpskom pravu (osim vremenskog roka) nema ograničenja biološkog oca da utvrdi poreklo u odnosu na dete, i tako stekne roditeljsko pravo. Rešenja srpskog zakonodavstva u potpunosti su u skladu sa Konvencijom o pravima deteta, ali ne uvažavaju pravo na poštovanje porodičnog života deteta i njegovog pravnog oca. Autor predlaže da, u skladu sa obavezom proširene primene istražnog načela u porodičnim (paternitetskim) sporovima, koju predviđa član 205 Porodičnog zakona, sudovi u Srbiji, pri postavljanju zahteva muškarca koji je osporio bračno ili priznato vanbračno očinstvo i ima nameru da vrši roditeljsko pravo, ispituju razloge usled kojih on podnosi ovaj zahtev. Time bi se dodatno ispunila i obaveza da se sud rukovodi najboljim interesom deteta u svim postupcima koji se odnose na dete (čl. 6 i 266 Porodičnog zakona), te da se omogućavanje, odnosno odbijanje vršenja roditeljskog prava posmatra prvenstveno iz ugla i stabilnosti deteta.


Pojmovne odrednice


Poreklo deteta, Najbolji interes deteta, Roditeljsko pravo, Vanbračni otac, Pravo na poštovanje porodičnog života

Ceo tekst:

PDF doi

Reference


Alinčić, M. et al., Obiteljsko pravo, Zagreb 2007. (Alinčić, M. et al., Obiteljsko pravo, Zagreb 2007)

Antokolskaya, M., „Family Values and the Harmonization of Family Law“, Family Law and Family Values (eds. M. Maclean, J, Eekelaar), Oxford 2005.

Besson, S., „Enforcing the Child’s Right to Know Her Origins: Contrasting Approaches Under the Convention on the Rights of the Child and the European Convention on Human Rights“, International Journal of Law, Policy and the Family 2/2007.

Boele-Woelki, K. et al., Principles of European Family Law Regarding Parental Responsibilities, Antwerpen 2007.

Booth, P., „English Law and Cohabitation – Property and Other Issues in Cohabiting Situations“, Pravni život 10/2009.

Bradley, D., „Regulation of Unmarried Cohabitation in West-European Jurisdictions – Determinants of Legal Policy“, International Journal of Law, Policy and Family 1/2001.

Britz, G., „Biological and Social Parenthood“, Family Law and Culture in Europe Developments, Challenges and Opportunities (eds. K. Boele-Woelki, N. Dethloff, W. Gephart), Cambridge 2014.

Budzikiewicz, Ch., „Contracting on Parentage“, Family Law and Culture in Europe Developments, Challenges and Opportunities (eds. K. Boele-Woelki, N. Dethloff, W. Gephart), Cambridge 2014.

Campbell, A., „Conceiving Parents Through Law“, International Journal of Law, Policy and Family 2/2007.

Choudhry, Sh., Herring, J., European Human Rights and Family Law, Oxford 2010.

Cowden, M., „No Harm, No Foul: A Child’s Right to Know Their Genetics Parents“, International Journal of Law, Policy and Family 1/2012.

Cvejić-Jančić, O., „Šta je potrebno menjati u Ustavu Srbije u oblasti porodično-pravnih odnosa“, Pravni život 10/2014.

De Cruz, P., Family Law, Sex and Society, London 2010.

Dempsey, D., „Donor, Father or Parent? Conceiving Paternity in the Australian Family Court“, International Journal of Law, Policy and Family 1/2004.

Draškić, M., Porodično pravo i prava deteta, Beograd 2011. (Draškić, M., Porodično pravo i prava deteta, Beograd 2011)

Draškić, M., „Osporavanje i utvrđivanje očinstva presudom na osnovu priznanja: nezakonita praksa beogradskih sudova“, Anali Pravnog fakulteta u Beogradu 1/2007.

Draškić, M., „Pravo deteta na održavanje ličnih odnosa sa bliskim osobama“, Perspektive implementacije evropskih standarda u pravni sistem Srbije (ur. S. Lilić), Beograd 2011.

Epstein, A. S., „The Parent Trap: Should a Man Be Allowed to Recoup Child Support Payments if He Discovers He Is Not the Biological Father of the Child“, Brandeis Law Journal 3/2004.

Hanke, A., „Custody and Visitation Rights in Germany After the Decisions of the European Court of Human Rights“, Family Law Quarterly 3/2001.

Harris, D. et al., Law of the European Convention on Human Rights, Oxford 2009.

Janjić-Komar, M., „Načelo ravnopravnosti dece rođene u braku i dece rođene van braka u našem pravu“, Anali Pravnog fakulteta u Beogradu 6/77.

Kilkelly, U., The Right to respect for private and family life, Strasbourg 2003.

Kovaček-Stanić, G., „Autonomija versus materijalna istina u komparativnom pravu o porodičnom statusu deteta“, Zbornik Pravnog fakulteta u Novom Sadu 3/2011.

Kovaček-Stanić, G., „Serbian Family Law: Rights of the Child“, International Journal of Children’s Rights 4/2009.

Lewis, J., „Debates and Issues Regarding Marriage and Cohabitation in the British and American Literature“, International Journal of Law, Policy and Family 1/2001.

Liu, H.-E., „Mother or Father: Who Receive Custody? The Best Interest of the Child Standard and Judge’s Custody Decisions in Taiwan“, International Journal of Law, Policy and Family 2/2001.

Lundy, L., Kilkelly, U., Byrne, B., „Incorporation of the United Nations Convention on the Rights of the Child in Law: A Comparative Review“, International Journal of Children’s Rights 3/2013.

McGlynn, C., Families and the European Union: Law, Politics and Pluralism, Cambridge 2006.

Ostner, I., „Cohabitation in Germany – Rules, Reality and Public Discourses“, International Journal of Law, Policy and Family 1/2001.

Parkinson, P. Family Law and the Indissolubility of Parenthood, Cambridge 2011.

Pintens, W., „Europeanisation of Family Law“, Perspectives for the Unification and Harmonization of Family Law in Europe (ed. K. Boele-Woelki), Antwerpen 2003.

Probert, R., Cretney and Probert’s Family Law, London 2009.

Reece, H., „Degradation of Parental Responsibility“, Responsible Parents and Parental Responsibility (eds. R. Probert, S. Gilmore, J. Herring), Oxford 2009.

Rhoades, H., „The ‘No Contact Mother’: Reconstructions of Motherhood in the Era of the ‘New father’“, International Journal of Law, Policy and Family 1/2002.

Ristov, A., Kočkovska, K., „Kratak pregled zakonodavstva u Republici Makedoniji i Konvencije o pravima deteta i trenutni pravci razvoja makedonskog Porodičnog zakona“, Prava djeteta i ravnopravnost polova – između normativnog i stvarnog (ur. S. Stjepanović, et al.), Istočno Sarajevo 2012.

Scherpe, J. M., „Establishing and Ending Parental Responsibility: A Comparative View“, Responsible Parents and Parental Responsibility (eds. R. Probert, S. Gilmore, J. Herring), Oxford 2009.

Schrama, W. M., „Family Function over Family Form in the Law on Parentage? The Legal Position of Children born in informal relationships“, Debates in Family Law around the Globe at the Dawn of the 21st Century (ed. K. Boele-Woelki), Antwerpen 2009.

Sheldon, S., „Unmarried Fathers and Parental Responsibility: A Case for Reform?“, Feminist Legal Studies 2/2001.

Somfai, B., „The Right of the Child to Parentage (Descent)“, European Challenges in Contemporary Family Law (eds. K. Boele-Woelki, T. Sverdrup), Antwerpen 2008.

Stalford, H., Children and the European Union, Oxford 2012.

Stevanović, N., „Osporavanje očinstva“, Novo porodično zakonodavstvo (ur. Z. Ponjavić), Kragujevac 2006.

Vidić, J., „Pravno regulisanje dejstava vanbračnih zajednica u Srbiji, Sloveniji, Hrvatskoj i Makedoniji“, Novo porodično zakonodavstvo (ur. Z. Ponjavić), Kragujevac 2006.

Voegeli, W., „Basic Values and Family Law in Recent Judgments of the Federal Constitutional Court of Germany“, Family Law and Family Values (eds. M. Maclean, J. Eekelaar), Oxford 2005.


Povratni linkovi

  • Trenutno nema povratnih linkova