POREKLO ZABLUDE O SVRSI VALUTNE KLAUZULE

Boris Begović, Nikola Ilić

Sažetak


U radu se ukazuje na široko rasprostranjenu zabludu o svrsi valutne klauzule i analiziraju mogući razlozi njenog nastanka. Dileme koje su rasprostranjene u pravnoj teoriji, a vezuju se za zakonsko načelo monetarnog nominalizma i doktrinu valorizma, detaljno se razmatraju u prvom delu teksta, čime se delimično objašnjavaju nastanak i dugotrajnost zablude. U drugom delu rada razmatra se širi makroekonomski kontekst u kome je domaći zakonodavac dozvolio ugovaranje valutne klauzule i tako u potpunosti objašnjava nastanak pogrešnih uvida u činjenice i, samim tim, pogrešno tumačenje i razumevanja prava.


Pojmovne odrednice


Novčane obligacije, Valutna klauzula, Doktrina monetarnog valorizma, Dvostrani teretni ugovori, Ugovor o kreditu

Ceo tekst:

PDF doi

Reference


Antić, O., Obligaciono pravo, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd 2014. (Antić, O., Obligaciono pravo, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd 2014)

Begović, B., „Pravno-ekonomska analiza finansijskog posredovanja bankarskog sektora u Srbiji: slučaj ugovora o kreditu“, Pravo i privreda, 4–6/2016. (Begović, B., „Pravno-ekonomska analiza finansijskog posredovanja bankarskog sektora u Srbiji: slučaj ugovora o kreditu“, Pravo i privreda 4–6/2016)

Begović, B., „Valutna klauzula: svrha, dileme i mogući ishodi“, Pravo i privreda, 10–12/2016. (Begović, B., „Valutna klauzula: svrha, dileme i mogući ishodi“, Pravo i privreda 10–12/2016)

Bernholz, P., Gersbach, H., „Gresham’s Law: Theory“, The New Palgrave Dictionary of Money and Finance (eds. P. Newman, M. Milgate, J. Eatwell), Vol. 2, Macmillan, London 1992.

Đorđević, Ž., Stanković, V., Obligaciono pravo, Naučna knjiga, Beograd 1987. (Đorđević, Ž., Stanković, V., Obligaciono pravo, Naučna knjiga, Beograd 1987)

Howells, P., Bain, K., Financial Markets and Institutions, Prentice Hall& Financial Time, New York – London 2007.

Krulj, V., Monetarni nominalizam i doktrina valorizma, Anali Pravnog fakulteta u Beogradu 3–5/1978. (Krulj, V., Monetarni nominalizam i doktrina valorizma, Anali Pravnog fakulteta u Beogradu 3–5/1978)

Krulj, V., Komentar Zakona o obligacionim odnosima (redaktori B. Blagojević, V. Krulj), Savremena administracija, Beograd 1980. (Krulj, V., Komentar Zakona o obligacionim odnosima (redaktori B. Blagojević, V. Krulj), Savremena administracija, Beograd 1980)

Mitrović, D., Komentar Zakona o obligacionim odnosima (redaktori S. Perović, D. Stojanović), knjiga prva, Pravni fakultet u Kragujevcu, Kragujevac 1980. (Mitrović, D., Komentar Zakona o obligacionim odnosima (redaktori S. Perović, D. Stojanović), knjiga prva, Pravni fakultet u Kragujevcu, Kragujevac 1980)

Perović, S., Obligaciono pravo, Službeni list SFRJ, Beograd 1981. (Perović, S., Obligaciono pravo, Službeni list SFRJ, Beograd 1981)

Reinhart, C., Rogoff, K., This Time is Different: Eight Centuries of Financial Folly, Princeton University Press, Princeton 2009.

Ristić, S., Enciklopedija imovinskog prava i prava udruženog rada (ur. S. Ristić), tom drugi, Službeni list SRJ, Beograd 1978. (Ristić, S., Enciklopedija imovinskog prava i prava udruženog rada (ur. S. Ristić), tom drugi, Službeni list SRJ, Beograd 1978)

Sachs, J., Larrian, F., Macroeconomics in The Global Economy, Harvester & Wheatsheaf, New York 2001.

Slijepčević, D., „Primena valutne klauzule i promenljive kamatne stope u ugovoru o kreditu“, Privredni savetnik 16/2016. (Slijepčević, D., „Primena valutne klauzule i promenljive kamatne stope u ugovoru o kreditu“, Privredni savetnik 16/2016)

Vizner, B., Komentar Zakona o obveznim (obligacionim) odnosima, Riječka tiskara, Zagreb 1978. (Vizner, B., Komentar Zakona o obveznim (obligacionim) odnosima, Riječka tiskara, Zagreb 1978)


Povratni linkovi

  • Trenutno nema povratnih linkova