FORMALNOPRAVNI USLOVI ISKLjUČENjA PRAVA PREČEG UPISA AKCIJA

Vladimir Marjanski

Sažetak


Pravo prečeg upisa akcija je subjektivno imovinsko pravo akcionara po osnovu kojeg on ima pravo prečeg upisa akcija iz nove emisije srazmerno broju u celosti uplaćenih akcija te klase na dan donošenja odluke o povećanju osnovnog kapitala, u odnosu na ukupan broj akcija te klase. Ovo pravo akcionara, međutim, može biti u potpunosti ili delimično isključeno, ukoliko za to budu ispunjeni formalnopravni i materijalnopravni uslovi. Predmet ovog članka je prvenstveno analiza formalnopravnih uslova isključenja koji su određeni Zakonom o privrednim društvima Republike Srbije, s kratkim osvrtom na rešenja u pravu EU i uporednom pravu. Prema Zakonu o privrednim društvima postoje tri formalnopravna uslova za isključenje prava prečeg upisa: 1. da se akcije plasiraju ponudom kod koje nije obavezno objavljivanje prospekta; 2. da postoji pisani predlog odbora direktora odnosno nadzornog odbora u slučaju dvodomnog upravljanja društvom; 3. da se isključenje odredi u odluci skupštine akcionarskog društva. U vezi s formalnopravnim uslovima u radu se ukazuje na nekoliko slabih rešenja Zakona o privrednim društvima koji u značajnoj meri otežavaju položaj prvenstveno tzv. malih akcionara

Pojmovne odrednice


Akcije; Akcionari; Pravo prečeg upisa akcija iz nove emisije; Isključenje prava prečeg upisa; Odluka skupštine akcionarskog društva

Povratni linkovi

  • Trenutno nema povratnih linkova