EMPIRIJSKA ANALIZA RECIDIVIZMA SEKSUALNIH PRESTUPNIKA

Natalija Lukić

Sažetak


U radu je empirijski utvrđivana povezanost između recidivizma seksualnih prestupnika i određenih statičkih faktora. Podaci za istraživanje prikupljeni su iz ličnih listova 82 osuđena lica koja izdržavaju (odnosno koja su izdržala) kaznu zatvora za određena krivična dela protiv polne slobode u Kazneno-popravnom zavodu u Sremskoj Mitrovici. U istraživanju su potvrđene neke od polaznih hipoteza. Utvrđeno je da postoji statistički značajna veza između mlađeg uzrasta u trenutku izvršenja prvog krivičnog dela protiv polne slobode i seksualnog recidivizma. Pored toga, ustanovili smo da veće mogućnosti za ovu vrstu povrata postoje ako su nedozvoljene polne radnje prvo učinjeno krivično delo protiv polne slobode. Utvrdili smo i da seksualni povratnici uglavnom vrše istu vrstu krivičnih dela protiv polne slobode i ta povezanost je statistički značajna. Takođe, kada recidiviraju seksualni prestupnici po pravilu biraju žrtve približnog uzrasta, tako da se može napraviti podela između onih koji seksualno zlostavljaju maloletna lica i onih prestupnika čije su žrtve odrasli. Sa druge strane, rano započinjanje kriminalne karijere nije povezano s kasnijim specijalnim povratom. Ustanovili smo i da ekonomski položaj, bračni status kao i ranija osuđivanost (osim za krivična dela protiv polne slobode) ne utiču na seksualni recidivizam.

Pojmovne odrednice


Recidivizam; Seksualni prestupnici; Statički faktori; Istraživanje

Povratni linkovi

  • Trenutno nema povratnih linkova