Rukopisi

Kako prijaviti rukopis

Da li imate korisničko ime i lozinku za časopis Anali Pravnog fakulteta u Beogradu - Časopis za pravne i društvene nauke?
Prijavite se

Da li su Vam potrebni korisničko ime i lozinka?
Registrujte se

Registracija i prijava su obavezne ako želite da ovim putem ponudite rad za objavljivanje i proveravate njegov trenutni status u procesu recenzije i uređivanja.

 

Uputstvo autorima

Članci predati za objavljivanje u časopisu „Anali Pravnog fakulteta u Beogradu“ podležu obaveznoj anonimnoj recenziji dva recenzenta kojima nije poznat identitet autora, kao što ni autoru nije poznat identitet recenzenata.

Radovi se predaju u elektronskom obliku  na adresu anali@ius.bg.ac ili putem platforme za elektronske publikacije Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu na anali.ius.bg.ac.rs.

Tekstovi se kucaju ćirilicom i po pravilu ne treba da budu duži od jednog tabaka. Izuzetno, maksimalni obim tekstova je 1,5 tabak. Jedan tabak iznosi 16 strana od 28 redova sa 66 znakova u redu, odnosno 28.800 znakova, font Times New Roman 12.

Ukoliko tekst pređe dozvoljeni obim, biće odmah vraćen autoru na neophodno skraćivanje. Recenzenti neće biti određeni sve dok dužina teksta ne zadovolji predviđeni obim.

U gornjem levom uglu, pre naslova rada, navodi se akademska titula, ime i prezime autora, a u pratećoj fusnoti koja se označava zvezdicom, ustanova u kojoj je autor zaposlen ili druga afilijacija, zvanje autora i elektronska adresa.

Tekst namenjen za rubriku „Članci“ mora da na početku sadrži rezime s osnovnim nalazima rada, obima do 20 redova (apstrakt) i do pet ključnih reči. Na kraju teksta se nalazi rezime (summary) približnog obima i do pet ključnih reči, sa naslovom rada na engleskom jeziku. Dodatno, potrebno je navesti i spisak literature, font Times New Roman 11. Spisak obuhvata udžbenike, monografije i članke citirane u radu, kao i internet adrese  na kojima su dostupni. Prilikom navođenja literature, prvo se navodi prezime, zatim prvo slovo imena citiranog autora, a potom ostali podaci u skladu sa pravilima citiranja.

U interesu autora je da naslov i ključne reči što vernije i konciznije odražavaju sadržaj rada. Ceo rad, uključujući i rezime na stranom jeziku, podležu stručnoj lekturi i anonimnim recenzijama.

Naslov rada se piše na sredini, velikim slovima – verzalom (font 14). Podnaslovi se pišu na sredini, velikim slovima (font 12) i numerišu se arapskim brojevima. Ukoliko podnaslov sadrži više celina, one sa takođe označavaju arapskim brojevima, i to: 1.1. – kurentom, tj. malim običnim slovima (font 12), 1.1.1. – malim italik slovima (font 12), itd. sa manjim fontom.

Za objavljivanje se predaju isključivo originalni radovi, koji ne predstavljaju deo odbranjene teze, objavljene monografije ili knjige, kao i oni koji nisu objavljeni ili ponuđeni drugom časopisu. O tome autor dostavlja izjavu prilikom slanja teksta Redakciji. U suprotnom Redakcija može da prekine svaku buduću saradnju  s autorom.

Obrazac autorske izjave se može preuzeti ovde. Popunjen i potpisan obrazac autorske izjave je potrebno dostaviti prilikom slanja teksta Redakciji.

Etički kodeks je dostupan na internet stranici „Anala“.

Redakcija zadržava pravo da prilagođava rad opštim pravilima uređivanja časopisa i standardu srpskog jezika u pogledu pravopisa, gramatike i stila.

„Anali Pravnog fakulteta“ izlaze kvartalno - tri domaća izdanja i jedno međunarodno (broj 4) i to krajem marta, juna, septembra i decembra. Rokovi za prijavu radova su 31. januar za prvi broj, 30. april za drugi broj, 31. jul za treći broj i 31. oktobar za četvrti (međunarodni) broj.

PRAVILA CITIRANjA

1. Knjige se navode na sledeći način: prvo slovo imena (posle čega sledi tačka) i prezime autora, naziv kurzivom, mesto izdanja kurentom – obično, godina izdanja. Samo prilikom prvog citiranja navodi se puno ime autora.

Ako se navodi i broj strane, on se piše bez ikakvih dodataka (poput str., p., pp., ff., dd. i slično). Posle mesta izdanja ne stavlja se zarez.

Ukoliko se navodi i izdavač, piše se kurentom – obično, pre mesta izdanja.

Navođenje naziva izdavača nije obavezno, ali je poželjno.

Primer: M. Petrović, Nauka o finansijama, Savremena administracija, Beograd 1994, 35.

Ukoliko knjiga ima više izdanja, može se navesti broj izdanja u superskriptu (npr. 19943).

Ukoliko se upućuje na fusnotu, posle broja strane piše se skraćenica „fn.“.

Primer: M. Petrović, Nauka o finansijama, Beograd 1994, 35 fn. 3.

Ukoliko se u knjizi pominje više mesta gde je izdata, navode se prva dva razdvojena crtom.

Primer: S. Boshammer, Gruppen, Rechte, Gerechtigkeit, Walter de Gruyter, Berlin – New York 2003, 34–38.

2. Članci se navode na sledeći način: prvo slovo imena (sa tačkom) i prezime autora, naziv članka kurentom – obično pod navodnicama, naziv časopisa (novina ili druge periodike) kurzivom, broj i godište, broj strane bez ikakvih dodataka (kao i kod citiranja knjiga).

Samo prilikom prvog citiranja navodi se puno ime autora. Ukoliko je naziv časopisa dug, prilikom prvog citiranja u zagradi se navodi skraćenica pod kojom će se periodika nadalje pojavljivati.

Primer: M. Petrović, „Efekti posrednog oporezivanja“, Anali Pravnog fakulteta u Beogradu (Anali PFB) 3/1995, 65.

3. Ukoliko postoji više autora knjige ili članka (do tri), razdvajaju se zarezom.

Primer: M. Petrović, M. Popović, V. Ilić,

Ukoliko se citira knjiga ili članak sa više od tri autora, navodi se prvo slovo imena i prezime samo prvog od njih, uz dodavanje skraćenice reči et alia (et al.) kurzivom. Samo prilikom prvog citiranja navodi se puno ime autora.

Primer: M. Petrović et al.,

4. Ukoliko se u radu citira samo jedan tekst određenog autora, kod ponovljenog citiranja tog teksta, posle prvog slova imena i prezimena autora, sledi samo broj strane i tačka (bez dodataka op. cit., nav. delo i sl.).

Primer: M. Petrović, 53.

Ukoliko se citira više radova istog autora, bilo knjiga ili članaka, a pošto je prvi put naziv svakog rada naveden u punom obliku, posle prvog slova imena i prezimena autora, stavlja se u za- gradi godina izdanja knjige ili članka. Ukoliko iste godine autor ima više objavljenih radova koji se citiraju, uz godinu se dodaju latinična slova a, b, c, d, itd., posle čega sledi samo broj strane.

Primer: M. Petrović (1995a), 67.

Ukoliko se citira tekst sa više strana koje su tačno određene, one se razdvajaju crticom, posle čega sledi tačka. Ukoliko se citira više strana koje se ne određuju tačno, posle broja koji označava prvu stranu navodi se „i dalje“ s tačkom na kraju.

Primer: M. Petrović, 53–67.

Primer: M. Petrović (1995a), 53 i dalje.

Ukoliko se citira podatak s iste strane iz istog dela kao u prethodnoj fusnoti, koristi se latinična skraćenica za ibidem u kurzivu, s tačkom na kraju (bez navođenja prezimena i imena autora).

Primer: Ibid.

Ukoliko se citira podatak iz istog dela kao u prethodnoj fusnoti, ali s različite strane, koristi se latinična skraćenica ibid, navodi se odgovarajuća strana i stavlja tačka na kraju.

Primer: Ibid., 69.

Kada se citira članak u zborniku radova na engleskom ili drugom stranom jeziku, posle naziva zbornika koji je pisan italikom, u zagradi se navode imena urednika. Ukoliko ih je više stavlja se naznaka „eds.“ pre njihovih imena, a ako je samo jedan urednik, naznaka pre njegovog imena je „ed.“, odnosno odgovarajuća skraćenica u drugom jeziku (npr. u nemačkom „Hrsg.“). Kada se citira članak u zborniku radova na srpskom ili drugom jeziku ovog govornog područja, posle naziva zbornika koji je pisan italikom, u zagradi se navodi ime ili imena urednika sa naznakom „ur.“ pre imena.

Primer: A. Buchanan, „Liberalism and Group Rights“, Essays in Honour of Joel Feinberg (eds. J. L. Coleman, A. Buchanan), Cambridge University Press, Cambridge 1994, 1–15.

7. Propisi  se navode punim nazivom u kurentu – obično, potom se kurzivom navodi glasilo u kome je propis objavljen, a posle zareza broj i godina objavljivanja, ponovo u kurentu – obično.

Ukoliko će se pomenuti zakon citirati i kasnije, prilikom prvog pominjanja posle crte navodi se skraćenica pod kojom će se propis dalje pojavljivati.

Primer: Zakon o obligacionim odnosima – ZOO, Službeni   list SFRJ, br. 29/78 ili Zakon o izvršnom postupku – ZIP, Službeni   glasnik RS, br. 125/04.

Ukoliko je propis izmenjivan i dopunjavan, navode se sukcesivno brojevi i godine objavljivanja izmena i dopuna.

Primer: Zakon o osnovama sistema vaspitanja i obrazovanja, Službeni glasnik RS, br. 62/03, 64/03, 58/04 i 62/04.

8. Član, stav i tačka propisa označava se skraćenicama čl., st. i tač., a iza poslednjeg broja se ne stavlja tačka.

Primer: čl. 5, st. 2, tač. 3 ili čl. 5, 6, 9 i 10 ili čl. 4–12, itd.

9. Navođenje sudskih odluka treba da sadrži što potpunije podatke (vrsta i broj odluke, datum kada je donesena, publikacija u kojoj je eventualno objavljena).

10. Latinske i druge strane reči, internet adrese i sl. se pišu kurzivom.

11.Citiranje tekstova s interneta treba da sadrži naziv citiranog teksta, adresu internet stranice ispisanu kurzivom i datum pristupa stranici.

Primer: European Commission for Democracy through Law, Opinion on the Constitution of Serbia, http://www.venice.coe.int/docs/2007/CDL-AD(2007)004-e.asp, 24. maj 2007.

12. Inostrana imena se transkribuju na ćirilici na srpskom jeziku kako se izgovaraju, a prilikom prvog pominjanja u tekstu njihovo prezime se navodi u zagradi u izvornom obliku na stranom jeziku kurzivom, npr. Godme (Gaudemet).

13. Za „videti“ koristi se skraćenica „Vid.“, a za „uporediti“ se koristi skraćenica „Upor.“

 

Uslovi za prijavu rukopisa

U postupku prijavljivanja rukopisa, autor je dužan da potvrdi da rukopis zadovoljava dole navedene uslove za objavljivanje. Ako ti uslovi nisu ispunjeni, prijavljeni rukopis može biti odbijen.

 1. Označavanjem polja potvrđujete sledeće:

  Prilog nije ranije objavljen niti je deo odbranjene master ili doktorske teze.

  Dokument je u doc, docx ili rtf formatu.

  Tekst je u potpunosti formatiran u skladu s Pravilima za autore Anala Pravnog fakulteta.

  Autor teksta je postupio po uputstvima za formatiranje koja obezbeđuju anonimnost LINK

  Tekst rada (uključujući prorede, apstrakte, ključne reči i fusnote) nije duži od 43000 znakova.

 

Izjava o privatnosti

Imena i email adrese unesene na ovoj strani će se koristiti isključivo za navedene namene i neće biti dostupne za bilo koje druge potrebe niti bilo kojoj drugoj strani van časopisa.