Uređivačka politika

Fokus i oblast delovanja

Časopis objavljuje naučne članke, kritičke analize, komentare sudskih odluka, priloge iz međunarodnog naučnog života, prikaze knjiga, iz pera nastavnika i saradnika Fakulteta kao i istaknutih naučnih stvaralaca iz zemlje i inostranstva.

 

Rubrike

Članci

Provereno Časopis prihvata prijavljivanje rukopisa. Provereno Indeksirano Provereno Recenzentski postupak

Zakonodavna i sudska praksa

Provereno Časopis prihvata prijavljivanje rukopisa. Provereno Indeksirano Provereno Recenzentski postupak

Jubilej

Provereno Časopis prihvata prijavljivanje rukopisa. Provereno Indeksirano Provereno Recenzentski postupak

Studentski radovi

Provereno Časopis prihvata prijavljivanje rukopisa. Provereno Indeksirano Provereno Recenzentski postupak

Prilozi

Provereno Časopis prihvata prijavljivanje rukopisa. Provereno Indeksirano Provereno Recenzentski postupak

Prikazi

Provereno Časopis prihvata prijavljivanje rukopisa. Provereno Indeksirano Neprovereno Recenzentski postupak

Povodi

Provereno Časopis prihvata prijavljivanje rukopisa. Provereno Indeksirano Neprovereno Recenzentski postupak

In memoriam

Provereno Časopis prihvata prijavljivanje rukopisa. Provereno Indeksirano Provereno Recenzentski postupak

Nekrolozi

Provereno Časopis prihvata prijavljivanje rukopisa. Provereno Indeksirano Neprovereno Recenzentski postupak

Fakultetska hronika

Provereno Časopis prihvata prijavljivanje rukopisa. Provereno Indeksirano Neprovereno Recenzentski postupak
 

Otvoreni pristup

Časopis Anali Pravnog fakulteta obezbeđuje otvoren pristup sadržajima u cilju obezbeđivanja slobodne dostupnosti rezultata istraživanja i razmene znanja.

 

Etički kodeks

Etičkim kodeksom reguliše se ponašanje svih strana koje učestvuju u objavljivanju radova u časopisu „Anali Pravnog fakulteta u Beogradu“ (u daljem tekstu „Anali“), a njegove odredbe zasnovane su na COPE (Committee on Publication Ethics) pravilima postupanja koja su dostupna na sledećoj internet adresi: http://publicationethics.org/.

OBAVEZE RECENZENATA

I. Anonimna recenzija

Članci predati za objavljivanje u „Analima“ podležu obaveznoj recenziji dva recenzenta kojima nije poznat identitet autora kao što ni autoru nije poznat identitet recenzenata.

II. Principi recenziranja

Principi kojih se recenzenti moraju pridržavati jesu:

1) Kvalifikacije. Recenzent prihvata da recenzira samo one radove za koje je naučno i stručno kompetentan kako bi bio u mogućnosti da u predviđenom roku i na adekvatan način izvrši procenu rada.

2) Sukob interesa. Recenzent je dužan da ukaže Redakciji na postojanje sukoba interesa, kao i da traži mišljenje Redakcije u slučaju sumnje da postoji sukob interesa.

3) Rokovi. Recenzent treba, po mogućnosti, da se izjasni da li prihvata da izvrši recenziranje rada, a da recenziju pošalje najkasnije u roku od 30 dana od dana upućivanja molbe za recenziju. Ukoliko se recenzija ne pošalje u navedenom roku, Redakcija će odrediti novog recenzenta. Recenzije se dostavljaju u obrascu koji je usvojila Redakcija.

4) Poverljivost podataka. Recenzent je dužan da poštuje poverljivost podataka o recenziranom radu, kao i o recenziji tokom i posle recenziranja. Recenzent ne sme koristiti podatke dobijene u postupku recenziranja.

5) Objektivnost. Recenzent je dužan da objektivno izvrši recenziranje bez upućivanja ličnih kritika autoru. Mišljenje recenzenta mora biti jasno i argumentovano.

6) Etička pitanja. Recenzent je dužan da ukaže Redakciji na bilo koju nepravilnost koju uoči prilikom recenziranja rada: ako smatra da postoji problem u pogledu etičkih aspekata; ako smatra da postoji značajna sličnost između rada predatog na recenziju i rada koji je predat za objavljivanje u drugom časopisu ili je već objavljen u drugom časopisu; ako smatra da je došlo do nepravilnosti tokom izrade rada. Recenzent treba da se uzdrži od daljih radnji ispitivanja nepravilnosti u radu, osim ako Redakcija traži od njega savet ili detaljnije informacije.

OBAVEZE REDAKCIJE

I. Odlučivanje o objavljivanju radova

Redakcija donosi odluku o tome koji će rad biti objavljen u „Analima“. Odluka o prihvatanju, odnosno odbijanju radova donosi se na osnovu dostavljenih recenzija. Posebno se vodi računa o originalnosti rada, jasnosti izraženih stavova autora, naučnom značaju rada i njegovoj relevantnosti za tematsku orijentaciju časopisa. Sekretari Redakcije imaju obavezu da obavljaju korespondenciju s autorima, recenzentima, kao i članovima Redakcije, proveravaju usklađenost poslatih radova s uputstvima za autore i obavljaju poslove korekture i tehničkog pripremanja radova koje je Redakcija prihvatila za objavljivanje. Radove potom pregledaju lektori.

II. Odnos prema recenziranju

Redakcija će preduzeti sve mere da recenziranje radova predatih za objavljivanje u časopisu bude urađeno objektivno, bez predrasuda i u okviru predviđenih rokova.

III. Poverljivost podataka

Redakcija je dužna da čuva podatke o predatim radovima kao poverljive i može ih saopštiti samo autorima s kojima se obavlja korespondencija, recenzentima odnosno potencijalnim recenzentima osim podataka u vezi s identitetom autora.

OBAVEZE AUTORA

I. Uslovi za prijavu rada

1) Originalnost rada. Za objavljivanje se predaju isključivo originalni radovi, koji ne predstavljaju deo odbranjene teze, objavljene monografije ili knjige, kao i oni koji nisu objavljeni ili ponuđeni drugom časopisu. U suprotnom, Redakcija može s autorom prekinuti svaku buduću saradnju. Redakcija nije odgovorna za stavove i mišljenja koji su izneti u objavljenim radovima. Autori moraju da imaju dozvolu za objavljivanje podataka kada je u konkretnom slučaju dozvola neophodna.

2) Dužina rada.Tekst rada (uključujući prorede, apstrakte, ključne reči i fusnote) ne može biti duži od 43000 znakova.

3) Formatiranje. Tekst rada je u doc, docx ili rtf formatu i u potpunosti se formatira u skladu s Pravilima za autore.

II. Potvrda autora o ispunjenosti uslova za prijavu rada

U postupku prijavljivanja rukopisa, autor je dužan da potvrdi da rukopis zadovoljava navedene uslove za prijavu. Ako ti uslovi nisu ispunjeni, prijavljeni rad će biti odbijen (u slučaju neispunjenosti uslova u vezi s originalnošću rada) ili vraćen autoru da ga uredi (u slučaju neispunjenosti uslova u vezi s dužinom ili formatiranjem rada).